سبد خرید (0)

تبلیغات

آموزش WebForm-کنترل TextBox

کنترل TextBox برای ایجاد فیلدهای متنی که در آن کاربر مقدار وارد می نماید استفاده می شود.


کنترل TextBox

کنترل TextBox برای ایجاد فیلدهای متنی که در آن کاربر مقدار وارد می نماید استفاده می شود.

ویژگی های کنترل TextBox در بیاموز web controls reference page لیست گردیده است.

مثال زیر برخی از ویژگی هایی که شما ممکن است با کنترل TextBox استفاده نمایید را نشان می دهد:

مثال (آموزش WebForm-کنترل TextBox)

<html>
<body>

<form runat="server">

A basic TextBox:
<asp:TextBox id="tb1" runat="server" />
<br /><br />

A password TextBox:
<asp:TextBox id="tb2" TextMode="password" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with text:
<asp:TextBox id="tb4" Text="Hello World!" runat="server" />
<br /><br />

A multiline TextBox:
<asp:TextBox id="tb3" TextMode="multiline" runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with height:
<asp:TextBox id="tb6" rows="5" TextMode="multiline"
runat="server" />
<br /><br />

A TextBox with width:
<asp:TextBox id="tb5" columns="30" runat="server" />

</form>

</body>
</html>

خروجی کد بالا:

A basic TextBox:

A password TextBox:

A TextBox with text:

A multiline TextBox:

A TextBox with height:

A TextBox with width:  

افزودن اسکریپت

محتوا و تنظیمات یک کنترل TextBox ممکن است توسط اسکریپت های سمت سرور، هنگامی که یک فرم به سرور ارسال می شود تغییر پیدا می کند.

در مثال زیر، ما یک کنترل TextBox، یک کنترل دکمه،  و یک کنترل label در یک فایل aspx. تعریف کرده ایم. هنگامی که روی دکمه کلیک می کنیم، زیر روال مربوط به رویداد دکمه اجرا می شود. زیرروال submit متنی را در کنترل label می نویسد.

مثال (آموزش WebForm-کنترل TextBox)

<script runat="server">
Sub submit(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="Your name is " & txt1.Text
End Sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server" />
<asp:Button OnClick="submit" Text="Submit" runat="server" />
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>

خروجی کد بالا:

  Enter your name:

در مثال زیر، ما یک کنترل TextBox، یک کنترل دکمه،  و یک کنترل label در یک فایل aspx. تعریف کرده ایم. هنگامی که مقدار TextBox تغییر پیدا کرد و سپس در جایی خارج از  TextBox کلیک شد یا کلید Tab فشرده شد (تا فوکس از TextBox برداشته شود) زیر روال change اجرا می شود. این زیر روال متن را داخل یک کنترل Label می نویسد 

مثال (آموزش WebForm-کنترل TextBox)

<script runat="server">
Sub change(sender As Object, e As EventArgs)
lbl1.Text="You changed text to " & txt1.Text
End Sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
Enter your name:
<asp:TextBox id="txt1" runat="server"
text="Hello World!"
ontextchanged="change" autopostback="true"/>
<p><asp:Label id="lbl1" runat="server" /></p>
</form>

</body>
</html>

خروجی کد بالا:

  Change text