تابع FIRST

Wiki

تابع FIRST اولین داده را از ستون انتخابی بر می گرداند.

فرم دستور FIRST:

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

مثال:

Wiki

جدول Orders را در زیر داریم:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

می خواهیم اولین مقدار از ستون OrderPrice را پیدا کنیم:

از دستور زیر استفاده می کنیم:

SELECT FIRST(OrderPrice) AS FirstOrderPrice FROM Orders

توجه: اگر دستور فوق جواب نداد از دستور زیر استفاده کنید:

SELECT OrderPrice FROM Orders ORDER BY O_Id LIMIT 1

نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

FirstOrderPrice
1000

برای مشاهده فیلم های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایگاه دادهSQLServer کلیک کنید.

READ MORE