شیء Math، برای محاسبات ریاضی استفاده می شود.


مثال - خودتان امتحان کنید

Wiki

()round
چگونه از تابع ()round برای گرد کردن اعداد استفاده کنیم.

()random
چگونه از تابع ()random برای برگرداندن یک عدد بین 0 و 1 استفاده کینم.

()max
برگداندن بزرگترین عدد

()min
برگرداندن کوچکترین عدد


شیء Math

Wiki

شیء Math، برای محاصبات ریاضی استفاده می شود.

شیء Math شامل چندین خصوصیت و متد برای محاصبات ریاضی است.

نحوه استفاده از خصوصیت ها و متدهای شیء Math

var x=Math.PI;
var y=Math.sqrt(16);

توجه:Math یک سازنده (constructor) نیست. تمام خصوصیت ها و متدهای شیء Math را می توانید بدون ایجاد آن، صدا بزنید.


خصوصیت های شیء Math

Wiki

JavaScript هشت خصوصیت برای شیء Math فراهم نموده است:

  1. E
  2. PI
  3. square root of 2
  4. square root of 1/2
  5. natural log of 2
  6. natural log of 10
  7. base-2 log of E
  8. base-10 log of E

 نحوه استفاده:

Math.E
Math.PI
Math.SQRT2
Math.SQRT1_2
Math.LN2
Math.LN10
Math.LOG2E
Math.LOG10E

متد های شیء Math

Wiki

علاوه بر خصوصیت هایی که برای شیء Math در دسترس است، چندین متد نیز برای آن وجود دارد.

در مثال زیر، از متد ()round برای گرد کردن عدد "4.7" به نزدیک ترین عدد صحیح استفاده شده است:

document.write(Math.round(4.7));

خروجی کد بالا:

5

در مثال زیر، از متد ()random برای برگرداندن یک عدد، بین 0 و 1 استفاده شده است:

document.write(Math.random());

خروجی کد بالا:

0.6982122087815306

در مثال زیر، از متد()floor و ()random برای برگرداندن یک عدد صحیح بین 0 و 10 استفاده شده است:

document.write(Math.floor(Math.random()*11));

خروجی کد بالا:

6

مرجع کامل شیء Math

برای مشاهده یک مرجع کامل از خصوصیت ها (Property) و متدهای (Method) مربوط به شیء Math، به لینک زیر مراجعه نمایید:

complete Math object reference

READ MORE