%45 تخفیف، با کد Tabestan روی تمام آموزش ها، بمناسبت جشنواره تابستانه بیاموز ...!
زمان باقی مانده (آخرین فرصت ها)
سبد (0)

تبلیغات

آموزش ساخت Splitter

آموزش ساخت splitter در Kendo UI


متد ()kendoSplitter

با استفاده از متد ()kendoSplitter در Kendo UI، می توانید یک Splitter بسازید.

پیکربندی (Configuration)

نامتوضیحات
orientation (default: horizontal) افقی یا عمودی بودن Splitter را مشخص می کند.
pane آرایه ای از تعاریف مورد نیاز برای قاب ها (آیتم هایی که می توانید تنظیم نمایید در جدول زیر آورده شده است)

آیتم های خصوصیت pane

نامتوضیحات
collapsed (default: false) مشخص می کند که از ابتدا قاب باز (expanded) باشد یا بسته (collapsed).
collapsible (default: false) مشخص می کند که آیا قاب قابلیت بسته شدن (collapsed) را داشته باشد یا خیر.
contentUrl آدرس URL محتوایی که قرار است در یکی از قاب ها، بارگذاری شود را مشخص می کند.
max حداکثر اندازه قاب را به پیکسل یا درصد مشخص می کند. اندازه ی قاب نمی تواند از این اندازه تجاوز کند.
min حداقل اندازه قاب را به پیکسل یا درصد مشخص می کند. اندازه ی قاب نمی تواند از این اندازه کمتر شود.
resizable (default: true) آیا اندازه قاب قابل تغییر باشد یا خیر.
scrollable (default: true) آیا قاب قابل scroll باشد یا خیر.
size اندازه قاب را به پیکسل یا درصد مشخص می کند. این اندازه نباید از مقدار max بیشتر و یا از مقدار min کمتر باشد.

در مثال زیر، نحوه ساخت Splitter با استفاده از متد ()kendoSplitter و تنظیم پارامترهای مختلف آن نشان داده شده است:

مثال (RTL)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>RTL support</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link href="/../../content/shared/styles/examples-offline.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.common.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.rtl.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="/../../../styles/kendo.default.min.css" rel="stylesheet">

    <script src="/../../../js/jquery.min.js"></script>
    <script src="/../../../js/kendo.web.min.js"></script>
    <script src="/../../content/shared/js/console.js"></script>
    <script>
        
    </script>
    
    
</head>
<body>
        <div id="example" class="k-content">

            <div class="k-rtl">

                <div id="vertical">
                    <div>
                        <div id="horizontal" style="height: 100%; width: 100%;">
                            <div>
                               
                            </div>
                            <div>
                                
                            </div>
                            <div>
                               
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div>                      
                       
                    </div>
                    <div>
                       
                    </div>
                </div>
            </div>

            <script>
                $(document).ready(function() {
                    $("#vertical").kendoSplitter({
                        orientation: "vertical",
                        panes: [
                            { collapsible: false },
                            { collapsible: false, size: "100px" },
                            { collapsible: false, resizable: false, size: "100px" }
                        ]
                    });

                    $("#horizontal").kendoSplitter({
                        panes: [
                            { collapsible: true, size: "220px" },
                            { collapsible: false },
                            { collapsible: true, size: "220px" }
                        ]
                    });
                });
            </script>         
        </div>              
</body>
</html>
اجرای مثال »

رویدادهای Splitter در Kendo UI

نامتوضیحات
collapse زمانی که یکی از قاب های Splitter، بسته می شود، اتفاق می افتد.
contentLoad زمانی که محتوای یکی از قاب های Splitterبارگذاری شود، اتفاق می افتد.
expand زمانی که یکی از قاب های Splitter، باز شود، اتفاق می افتد.
layoutChange زمانی که طراحی ظاهر Splitter تغییر کند، اتفاق می افتد.
resize زمانی که اندازه یکی از قاب های Splitter تغییر کند، اتفاق می افتد.

در مثال زیر، هر تغییری که در Splitter صورت گیرد، یک پیغام چاپ می شود:

مثال (Events)

<div id="example" class="k-content">
    <div id="splitter" style="height: 400px">
        <div id="top_pane">
            <p>
                Top pane
            </p>
        </div>
        <div id="ajax_pane">
            <!-- content loaded with ajax -->
        </div>
        <div id="bottom_pane">
            <p>
                Bottom pane
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
    $(document).ready(function() {
        function onResize(e) {
            kendoConsole.log("Resized :: Splitter <b>#" + this.element[0].id + "</b>");
        }

        function onExpand(e) {
            kendoConsole.log("Expanded :: Pane <b>#" + e.pane.id + "</b> from splitter <b>#" + this.element[0].id + "</b> expanded");
        }

        function onCollapse(e) {
            kendoConsole.log("Collapsed :: Pane <b>#" + e.pane.id + "</b> from splitter <b>#" + this.element[0].id + "</b> collapsed");
        }

        function onContentLoad(e) {
            kendoConsole.log("Content loaded in <b>#"+ e.pane.id +
                "</b> and starts with <b>" + $(e.pane).text().substr(0, 20) + "...</b>");
        }

        $("#splitter").kendoSplitter({
            orientation: "vertical",
            panes: [
                { collapsible: true, size: "100px" },
                { collapsible: false, contentUrl: "../../content/web/splitter/ajax/ajaxContent1.html" },
                { collapsible: true, size: "20%" }
            ],
            expand: onExpand,
            collapse: onCollapse,
            contentLoad: onContentLoad,
            resize: onResize
        });
    });
</script>
اجرای مثال »

متدهای Splitter در Kendo UI

نامتوضیحات
ajaxRequest() محتوای یکی از قاب ها را از یک URL خارجی یا داخلی بارگذاری می کند.
collapse(pane) یک قاب مشخص را می بندد (collapse). اجرای این متد باعث خواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادهای resize و layoutChange اتفاق خواهند افتاد. توجه داشته باشید که رویدادهای collapse اتفاق نخواهند افتاد.
expand(pane) یک قاب مشخص را باز می کند (expand). اجرای این متد باعث خواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادهای resize و layoutChange اتفاق خواهند افتاد. توجه داشته باشید که رویدادهای expand اتفاق نخواهند افتاد.
max(pane,max) حداکثر اندازه ی یکی از قاب های Splitter را تنظیم می کند. تنظیم این مقدار باعث نخواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادی نمی افتد.
min(pane, min) حداقل اندازه ی یکی از قاب های Splitter را تنظیم می کند. تنظیم این مقدار باعث نخواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادی نمی افتد.
size(pane,size) اندازه ی یکی از قاب های Splitter را تنظیم می کند. تنظیم این مقدار باعث خواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادهای resize و layoutChange اتفاق خواهند افتاد.
toggle() بین حالت های باز و بسته بودن قاب حرکت می کند. اجرای این متد باعث خواهد شد که Splitter دوباره رسم شود و رویدادهای resize و layoutChange اتفاق خواهند افتاد. توجه داشته باشید که رویدادهای collapse و expand اتفاق نخواهند افتاد.
append()  
remove()  
insertBefore()  
insertAfter()  

در مثال زیر، متدهای مختلف Splitter نشان داده شده است:

مثال (API)

<div id="example" class="k-content">
<div class="configuration" style="z-index:10000">
    <span class="configHead">API Functions</span>
    <ul class="options">
        <li>
            The pane index: <input id="index" type="text" value="0" class="k-textbox" style="margin-top: -5px;" />
        </li>
        <li>Functions:</li>
        <li>
             <button id="toggle" class="k-button">Expand/Collapse</button>
        </li>
        <li>
            <input id="size" type="text" value="100px" class="k-textbox" /> <button id="setSize" class="k-button">Set size</button>
        </li>
        <li>
            <input id="min" type="text" value="50px" class="k-textbox" /> <button id="setMinSize" class="k-button">Set minimum size</button>
        </li>
        <li>
            <input id="max" type="text" value="150px" class="k-textbox" /> <button id="setMaxSize" class="k-button">Set maximum size</button>
        </li>
        <li>
            <button id="appendPane" class="k-button">Append a pane</button>
        </li>
        <li>
            <button id="removePane" class="k-button">Remove pane</button>
        </li>
        <li>
            <button id="insertBefore" class="k-button">Insert before index</button>
        </li>
        <li>
            <button id="insertAfter" class="k-button">Insert after index</button>
        </li>
    </ul>
</div>

<div id="splitter" style="height: 300px; width: 72%;">
    <div id="top_pane">
        <p>
            Left pane
        </p>
    </div>
    <div id="ajax_pane">
        <!-- content loaded with ajax -->
    </div>
    <div id="bottom_pane">
        <p>
            Right pane
        </p>
    </div>
</div>

<script>
    $(document).ready(function() {
        var panes = $("#splitter").children(),

            getPane = function (index) {
                index = Number(index);

                if(!isNaN(index) && index < panes.length) {
                    return panes[index];
                }
            },
            setSize = function (e) {
                if (e.type != "keypress" || kendo.keys.ENTER == e.keyCode) {
                    var pane = getPane($("#index").val());

                    if (!pane) return;

                    splitter.size(pane, $("#size").val());
                }
            },
            setMinSize = function (e) {
                if (e.type != "keypress" || kendo.keys.ENTER == e.keyCode) {
                    var pane = getPane($("#index").val());

                    if (!pane) return;

                    splitter.min(pane, $("#min").val());
                }
            },
            setMaxSize = function (e) {
                if (e.type != "keypress" || kendo.keys.ENTER == e.keyCode) {
                    var pane = getPane($("#index").val());

                    if (!pane) return;

                    splitter.max(pane, $("#max").val());
                }
            },
            appendPane = function (e) {
                splitter.append().html("appended pane");
            },
            removePane = function (e) {
                splitter.remove(splitter.element.children(".k-pane").eq($("#index").val()));
            },
            insertBefore = function (e) {
                splitter.insertBefore({}, splitter.element.children(".k-pane").eq($("#index").val())).html("inserted before");
            },
            insertAfter = function (e) {
                splitter.insertAfter({}, splitter.element.children(".k-pane").eq($("#index").val())).html("inserted after");
            };

        $("#toggle").click( function (e) {
            var pane = getPane($("#index").val());
            if (!pane) return;

            splitter.toggle(pane, $(pane).width() <= 0);
        });

        $("#setSize").click(setSize);
        $("#size").keypress(setSize);

        $("#setMinSize").click(setMinSize);
        $("#min").keypress(setMinSize);

        $("#setMaxSize").click(setMaxSize);
        $("#max").keypress(setMaxSize);

        $("#appendPane").click(appendPane);
        $("#removePane").click(removePane);

        $("#insertBefore").click(insertBefore);
        $("#insertAfter").click(insertAfter);

        var splitter = $("#splitter").kendoSplitter({
            orientation: "horizontal",
            panes: [
                { collapsible: true, size: "100px" },
                { collapsible: false, contentUrl: "../../content/web/splitter/ajax/ajaxContent1.html" },
                { collapsible: true, size: "20%" }
            ]
        }).data("kendoSplitter");
    });
</script>
اجرای مثال »

دیدگاه‌ها  

+2 # siavoshi 1394-02-30 09:53
با سلام و خسته نباشید بابت سایت خوب و مطالب عالیتان
من از اسپلیتر کندو در پروژه asp.net طبق مثالتان استفاده کردم در firefox , chrom درست اجرا می شود ولی در IE11 مشکل دارد لطفا راهنمایی نمائید
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # امیر پهلوان صادق 1394-02-30 12:11
سلام، اینو بیشتر برای راهنمایی شما می گم ...! اگر جمله "splitter kendo ui problems with ie11" را در گوگل Search کرده بودید حتماً به جواب می رسیدید.
stackoverflow.com/questions/21344822/kendo-ui-splitter-does-not-work-in-ie11
با توجه به راهنمایی سایت معروف stackoverflow باید نسخه Kendo رو ارتقا بدید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مسعود1 1393-03-09 02:01
تشکر ویژه بابت این همه زحمت و تلاش
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی