به آموزشگاه بیاموز خوش آمدید!

سبد خرید (0)

استفاده از دستور return در متلب

یک راه دیگر برای پایان دادن به یک حلقه، استفاده از دستور return به جای دستور break است. ایده ی پایه در هر دو دستور یکی است. برای مشاهده ی تفاوت این دو دستور، مقاله ی "تفاوت دستور break و return در متلب" را مشاهده نمایید. لیست 10.5 به شما نشان می دهد که چگونه می توان از دستور return به همراه حلقه ی while استفاده نمود. اما شما می توانید به طریق مشابه از حلقه ی for نیز استفاده نمایید. می توانید این تابع را در فایل UsingReturn.m که برای دانلود قرار داده شده است دریافت کنید. 

دستور return در متلب

function [ Result ] = UsingBreak( Times )

  if nargin < 1
    Times = 3;
  end
  
  Result = 'Success!';
  
  SayIt = 1;
  while SayIt <= Times
    disp('Howdy!')
    SayIt = SayIt + 1;
    if SayIt > 5
      disp('Sorry, too many Howdies')
      Result = 'Oops!';
      return;
    end
  end
end

توجه کنید که این مثال، متغیر Result را به فراخواننده ی این تابع برمی گرداند. در ابتدا مقدار متغیر Result برابر با '!Seccess' قرار گرفته است. اما هنگامی که کاربر عددی بزرگتر از 5 را به تابع وارد می کند، مقدار Result برابر با '!Oops' می شود. برای تست کردن این مثال، عبارت (()disp(UsingReturn را در متلب تایپ کنید و سپس کلید Enter را فشار دهید. خروجی زیر را مشاهده خواهید نمود:

 

 در این مورد، اپلیکیشن ما با پیغام success مواجه می شود، زیرا کاربر ما خیلی حریص نیست و عدد بزرگی را وارد نکرده است. اکنون عبارت ((disp(UsingReturn(10 را در متلب تایپ کنید و سپس کلید Enter را فشار دهید. اکنون چون عدد بزرگتری وارد شده است، خروجی به صورت زیر خواهد بود: