سبد خرید (0)

تبلیغات

پر کردن حفره های عکس باینری در متلب

همان طور که مشاهده می کنید تعدادی سکه در داخل عکس وجود دارد:

قصد داریم که این سکه های دایره ای شکل را از عکس جداسازی کنیم تا بعدا بتوانیم تعداد آنها را به دست بیاوریم. ابتدا از دستورات زیر استفاده می کنیم تا عکس را بخوانیم:

I = imread('coins.png');
figure
imshow(I)
title('Original Image')

حالا با استفاده از دستورات زیر، عکس را به باینری تبدیل می کنیم:

BW = imbinarize(I);
figure
imshow(BW)
title('Original Image Converted to Binary Image')

 

 حالا با استفاده از دستورات زیر، حفره ها را در عکس باینری پر می کنیم:

BW2 = imfill(BW,'holes');
figure
imshow(BW2)
title('Filled Image')

 نتیجه به صورت زیر خواهد بود: