سبد خرید (0)

تبلیغات

2 بررسی عکس ها در پردازش تصویرچاپ کردن عکس ها در متلباضافه کردن نوار رنگ به عکس در متلبنمایش دادن انواع عکس ها در متلبمشاهده ی تصاویر متوالی در متلببرش دادن یک عکس با ابزار Crop Imageتنظیم کنتراست عکس در پردازش تصویراستفاده از ابزار image informationمحاسبه ی فاصله ی دو پیکسل در متلبگرفتن اطلاعات از پیکسل های یک عکسبررسی عکس ها با استفاده از دیگر ابزارهااستفاده از ابزار عکس در پردازش تصویرمقدمه ی بررسی عکس ها در پردازش تصویرنمایش عکس با تابع imshow در متلب