به آموزشگاه بیاموز خوش آمدید!

سبد خرید (0)

ایجاد بردارهای ستونی در متلب

یک راه برای ایجاد یک بردار ستونی، این است که مقادیر را در بین یک جفت براکت قرار دهیم و آنها را با استفاده از سمی کالن، از یکدیگر جدا کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

هیچ راه مستقیمی وجود ندارد تا بتوانیم با استفاده از علامت دونقطه، یک بردار ستونی را ایجاد کنیم. اما می توان ترانهاده ی یک بردار سطری را مورد محاسبه قرار داد تا یک بردار ستونی به دست آید. به طور کلی می توان گفت که، ترانهاده ی یک ماتریس، یک ماتریس دیگر است که سطرها و ستون های آن با یکدیگر عوض شده اند. 

در بردارها، ترانهاده ی یک بردار سطری، باعث ایجاد یک بردار ستونی می شود. و ترانهاده ی یک بردار ستونی باعث ایجاد یک بردار سطری می شود. در متلب، علامت آپوستروف، بعنوان عملگر ترانهاده عمل می کند: