سبد خرید (0)

تبلیغات

ایجاد بردارهای ستونی در متلب

یک راه برای ایجاد یک بردار ستونی، این است که مقادیر را در بین یک جفت براکت قرار دهیم و آنها را با استفاده از سمی کالن، از یکدیگر جدا کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

هیچ راه مستقیمی وجود ندارد تا بتوانیم با استفاده از علامت دونقطه، یک بردار ستونی را ایجاد کنیم. اما می توان ترانهاده ی یک بردار سطری را مورد محاسبه قرار داد تا یک بردار ستونی به دست آید. به طور کلی می توان گفت که، ترانهاده ی یک ماتریس، یک ماتریس دیگر است که سطرها و ستون های آن با یکدیگر عوض شده اند. 

در بردارها، ترانهاده ی یک بردار سطری، باعث ایجاد یک بردار ستونی می شود. و ترانهاده ی یک بردار ستونی باعث ایجاد یک بردار سطری می شود. در متلب، علامت آپوستروف، بعنوان عملگر ترانهاده عمل می کند:

 

Pin It

عیــدانه بیاموز