سبد خرید (0)

تبلیغات

گرد کردن گوشه ها

w3-round-small

w3-round

w3-round-large

w3-round-xlarge

w3-round-xxlarge

w3-round-jumbo

کلاس های w3-round-size گوشه های گرد به هر عنصر HTML  می افزایند:

Class Defines
w3-round عنصر گرد شده (border-radius)  به اندازه 4px
w3-round-small عنصر گرد شده (border-radius)به اندازه  2px
w3-round-medium عنصر گرد شده (border-radius) به اندازه  4px
w3-round-large عنصر گرد شده (border-radius) به اندازه  8px
w3-round-xlarge عنصر گرد شده(border-radius)به اندازه  16px
w3-round-xxlarge عنصر گرد شده  (border-radius)  به اندازه 32px
w3-round-jumbo عنصر گرد شده (border-radius)به اندازه  64px

مثال

<div class="w3-round w3-teal">w3-round</div>
خودتان امتحان کنيد »

کلاس دایره ای

با استفاده از کلاس w3-circle می توانید درون یک محتوا را گرد نمایش دهید.


یک تصویردرون یک دایره

مثال

<img class="w3-circle" src="/img_car.jpg" alt="Car">
خودتان امتحان کنيد »

متون درون دایره

متن  درون  دایره

مثال

<div class="w3-padding-32 w3-red w3-circle w3-center">
  <h1>The w3-circle Class</h1>
</div>
خودتان امتحان کنيد »

یک دایره درون یک دایره دیگر

سلام
W3.CSS!

مثال 1

<div class="w3-padding-32 w3-green w3-circle">
  <img src="/img_car.jpg" class="w3-circle" style="width:75%">
</div>
خودتان امتحان کنيد »

مثال 2

<div class="w3-padding-32 w3-green w3-circle">
  <div class="w3-padding-32 w3-red w3-circle w3-center" style="width:55%">
    <p class="w3-xlarge">Hello<br>W3.CSS!</p>
  </div>
</div>
خودتان امتحان کنيد »
Pin It

عیــدانه بیاموز