%45 تخفیف، با کد Ghadir روی تمام آموزش ها، بمناسبت عید غدیر
زمان باقی مانده
سبد (0)

تبلیغات

تگ های HTML دسته بندی شده

کلیه تگ های HTML بصورت دسته بندی شده

= این علامت به منزله جدید بودن تگ در HTML5 است.


تگ های اصلی در HTML

تگتوضیحات
<!DOCTYPE> از این تگ، برای مشخص کردن نسخه HTML استفاده می شود.
<html> از این تگ، برای تعریف ریشه یا root اصلی یک سند HTML استفاده می شود.
<title> از این تگ، برای تعریف عنوان یک صفحه استفاده می شود.
<body> از این تگ، برای تعریف بدنه سند HTML استفاده می شود.
<h1> تا <h6> از این تگ، برای گروه بندی عناصر h1 تا h6 استفاده می شود.
<p> از این تگ، برای تعریف یک پاراگراف استفاده می شود.
<br> Inserts a single line break
<hr> از این تگ، برای کشیدن یک خط بین محتوی استفاده می شود.
<!--...--> از این تگ، برای قرار دادن توضیحات در کد استفاده می شود.

تگ های فرمت دهی متن در HTML

تگتوضیحات
<acronym> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ abbr استفاده کنید.
<abbr> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود.
<address> از این تگ، برای نمایش اطلاعات مربوط به تماس نویسنده استفاده می شود./article
<b> از این تگ، برای ضخیم یا bold کردن متن استفاده می شود.
<bdi> از این تگ، برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه است استفاده می شود.
<bdo> از این تگ، برای برعکس کردن متن استفاده می شود.
<big> از این تگ، برای درشت تر کردن قسمتی از متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<blockquote> از این تگ، برای تعیین محتوایی که به نقل از منبع دیگر آورده شده است استفاده می شود.
<center> از این تگ، برای وسط چین کردن متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<cite> از این تگ، برای مشخص کردن عنوان یک کار استفاده می شود.
<code> از این تگ، برای نمایش متن بنحوی که بصورت یک قطعه کد کامپیوتری بنظر آید، استفاده می شود.
<del> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<dfn> از این تگ، برای نمایش متن، بنحوی که بصورت یک عبارت تعریفی بنظر آید استفاده می شود.
<em> از این تگ، برای مورب کردن متن بنحوی که بصورت تأکید شده (emphasized) بنظر آید استفاده می شود.
<font> از این تگ، برای تعریف فونت، رنگ و اندازه یک متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<i> از این تگ، برای نمایش متن بصورت مورب یا Italik استفاده می شود.
<ins> از این تگ، در کنار عنصر del برای نشانه گذاری تکه متنی که اخیراً به متن اصلی اضافه شده استفاده می شود.
<kbd> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که مانند ورودی صفحه کلید بنظر آید استفاده می شود.
<mark> از این تگ، برای برجسته و علامت دار کردن متن استفاده می شود.
<meter> از این تگ، برای نمایش یک گیج یا اندازه سنج عددی، استفاده می شود. البته محدوده اعداد باید از قبل مشخص شود.
<pre> از این تگ، برای نمایش فاصله و خط ها اضافه ای که در کد وجود دارد استفاده می شود.
<progress> از این تگ، برای نمایش میزان پیشرفت یک پروسه استفاده می شود.
<q> از این تگ، برای تعریف یک نقل قول کوتاه استفاده می شود.
<rp> این تگ، تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.
<rt> از این تگ، برای مشخص کردن یک راهنما برای توضیح یا نحوه ی تلفظ کاراکترهای آسیای شرقی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<ruby> از این تگ، برای تعریف یک حاشیه روبی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<s> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<samp> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که شکل خروجی یک برنامه کامپوتری باشید، استفاده می شود.
<small> از این تگ، برای کوچکتر نشان دادن متن استفاده می شود.
<strike> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ del استفاده کنید.
<strong> از این تگ، برای بولد کردن متن استفاده می شود.
<sub> از این تگ، برای نمایش متن، کمی پایین تر استفاده می شود.
<sup> از این تگ، برای نمایش متن، کمی بالاتر استفاده می شود.
<time> از این تگ، برای نمایش تاریخ یا زمان استفاده می شود.
<tt> از این تگ برای نمایش متن بصورت تله تایپ استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<u> از این تگ، برای خط زیردار کردن متن استفاده می شود.
<var> از این تگ، برای فرمت دهی متغییرها استفاده می شود.
<wbr> این تگ، برای رفتن به خط جدید استفاده می شود.

تگ های مربوط به فرم های ورودی در HTML

تگتوضیحات
<form> از این تگ، برای تعریف فرم ورود اطلاعات استفاده می شود.
<input> از این تگ، برای تعریف کنترل های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<textarea> از این تگ، برای تعریف یک فیلد ورودی چند خطی استفاده می شود.
<button> از این تگ، برای تعریف یک دکمه استفاده می شود.
<select> از این تگ، برای تعریف یک لیست کشوئی استفاده می شود.
<optgroup> از این تگ، برای گروه بندی آیتم های مربوط به هم در یک لیست کشویی استفاده می شود.
<option> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست های کشوئی استفاده می شود.
<label> از این تگ، برای تعریف یک لیبل برای یک فیلد ورودی استفاده می شود.
<fieldset> از این تگ، برای گروه بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم استفاده می شود.
<legend> از این تگ، برای تعریف عنوان برای عنصر fieldset استفاده می شود.
<datalist> از این تگ، برای تعریف یک لیست پیشنهادی برای یک تکس باکس استفاده می شود.
<keygen> از این تگ، برای تولید کلید در فرم های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<output> از این تگ، برای نمایش نتیجه یک محاسبه استفاده می شود.

فریم (Frames) در HTML

تگتوضیحات
<frame> از این تگ، برای تعریف یک فریم یا پنجره داخل تگ frameset استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<frameset> از این تگ، برای تعریف یک سری از فریم ها استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<noframes> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه در مرورگرهایی که فریم ها را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<iframe> از این تگ، برای تعریف فریم در یک صفحه استفاده می شود.

عکس (Images) در HTML

تگتوضیحات
<img> از این تگ، برای نمایش عکس استفاده می شود.
<map> از این تگ، برای تعریف یک نقشه تصویری یا image-map استفاده می شود.
<area> از این تگ، برای تعیین مناطق در یک image-map استفاده می شود.
<canvas> از این تگ، برای رسم اشکال در یک صفحه وب بهمراهJavaScript استفاده می شود.
<figcaption> از این تگ، برای تعریف یک عنوان در عنصر figure استفاده می شود.
<figure> از این تگ، برای تعریف محتوایی مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و ... استفاده می شود.

پخش صدا و تصویر (Audio / Video) در HTML

تگتوضیحات
<audio> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.
<source> از این تگ، برای مشخص کردن منابع فایل های ویدئوی یا صوتی در تگ های audio و video استفاده می شود.
<track> از این تگ، برای نمایش زیرنویس در تگ های مدیا استفاده می شود.
<video> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.

لینک ها (Links) در HTML

تگتوضیحات
<a> از این تگ، برای تعریف یک لینک استفاده می شود.
<link> از این تگ، برای لینک به یک منبع خارجی مثل CSS استفاده می شود.
<nav> از این تگ، برای تعریف لیستی از لینک های ناوبری استفاده می شود.

لیست ها (Lists) در HTML

تگتوضیحات
<ul> از این تگ، برای تعریف یک لیست نامرتب استفاده می شود.
<ol> از این تگ، برای تعریف یک لیست مرتب استفاده می شود.
<li> از این تگ، برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود.
<dir> از این تگ، برای تعریف لیست عناوین استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ ul ستفاده کنید.
<dl> از این تگ، برای تعریف یک لیست تعریفی استفاده می شود.
<dt> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست تعریفی استفاه می شود.
<dd> از این تگ، برای مشخص کردن آیتم های لیست تعریفی (dl) استفاده می شود.
<menu> از این تگ، برای تعریف یک منو استفاده می شود.
<menuitem> از این تگ، برای تعریف آیتم های منو استفاده می شود.

جداول (Tables) در HTML

تگتوضیحات
<table> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود.
<caption> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. caption
<th> از این تگ، برای تعریف عنوان ستون های یک جدول استفاده می شود.
<tr> از این تگ، برای تعریف ردیف در جدول استفاده می شود.
<td> از این تگ، برای تعریف یک سلول از جدول استفاده می شود.
<thead> از این تگ، برای گروه بندی سرعنوان های یک جدول استفاده می شود.
<tbody> از این تگ، برای تعریف بدنه جدول استفاده می شود.
<tfoot> از این تگ، برای گروه بندی فوتر جدول استفاده می شود.
<col> از این تگ، داخل عنصر colgroup برای قالب بندی ستون های جدول استفاده می شود.
<colgroup> از این تگ، برای گروه بندی یک یا چند ستون (col) در یک جدول، جهت قالب بندی استفاده می شود.

عناصر صفحه بندی و معنایی (Styles and Semantics) در HTML

TagDescription
<style> از این تگ، برای مشخص کردن استایل های یک سند HTML استفاده می شود.
<div> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<span> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<header> از این تگ، برای مشخص کردن header یا عنوان یک بخش استفاده می شود.
<footer> از این تگ، برای تعریف یک فوتر برای یک صفحه یا یک بخش استفاده می شود.
<section> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<article> از این تگ، برای مشخص کردن محتوایی مستقل و جامع استفاده می شود..
<aside> از این تگ، معمولاً برای تعریف نوار کناری محتوای اصلی استفاده می شود.
<details> از این تگ، برای نمایش جزئیات اضافی که کاربر بر حسب تقاضا می تواند مشاهده یا مخفی نمایداستفاده می شود.
<dialog> از این تگ، برای تعریف یک جعبه یا پنجره محاوره استفاده می شود.
<summary> از این تگ، برای تعریف یک عنوان قابل مشاهده با کلیک کردن برای عنصر detail استفاده می شود.

اطلاعات متا (Meta Info) در HTML

تگتوضیحات
<head> از این تگ، برای تعریف یک سری اطلاعات درباره سند HTML استفاده می شود.
<meta> از این تگ، برای تعریف داده های متا درباره سند HTML استفاده می شود.
<base> از این تگ، برای تعیین یک آدرس اصلی برای کلیه ی لینک های نسبی، استفاده می شود.
<basefont> از این تگ، برای تعیین رنگ، سایز و فونت پیشفرض متون استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.

برنامه نویسی (Programming) در HTML

تگتوضیحات
<script> از این تگ، برای اسکریبت نویسی سمت کاربر استفاده می شود.
<noscript> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه برای مرورگرهایی که کدهای سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود.
<applet> از این تگ، برای قرار دادن یک applet یا پلاگین در بین کدهای HTML استتفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ object استفاده کنید.
<embed> از این تگ، برای اجرای پلاگین یا برنامه های خارجی در صفحه HTML استفاده می شود
<object> از این تگ، برای تعریف یک object در صفحه استفاده می شود.
<param> از این تگ، برای تعریف پارامترهای تگ object استفاده می شود.
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان