%35 تخفیف، با کد MiladeRasol روی تمام آموزش ها، بمناسبت میلاد رسول اکرم(ص)
زمان باقی مانده تخفیف ویژه
سبد (0)

تبلیغات

تگ های HTML بترتیب حروف الفبا

کلیه تگ های HTML، بترتیب حروف الفبا

= این علامت به منزله جدید بودن تگ در HTML5 است.

تگتوضیحات
<!--...--> از این تگ، برای قرار دادن توضیحات در کد استفاده می شود.
<!DOCTYPE> از این تگ، برای مشخص کردن نسخه HTML استفاده می شود.
<a> از این تگ، برای تعریف یک لینک استفاده می شود.
<abbr> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود.
<acronym> از این تگ، برای تعریف یک مخفف استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ abbr استفاده کنید.
<address> از این تگ، برای نمایش اطلاعات مربوط به تماس نویسنده استفاده می شود.
<applet> از این تگ، برای قرار دادن یک applet یا پلاگین در بین کدهای HTML استتفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ object استفاده کنید.
<area> از این تگ، برای تعیین مناطق در یک image-map استفاده می شود.
<article> از این تگ، برای مشخص کردن محتوایی مستقل و جامع استفاده می شود..
<aside> از این تگ، معمولاً برای تعریف نوار کناری محتوای اصلی استفاده می شود.
<audio> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.
<b> از این تگ، برای ضخیم یا bold کردن متن استفاده می شود.
<base> از این تگ، برای تعیین یک آدرس اصلی برای کلیه ی لینک های نسبی، استفاده می شود.
<basefont> از این تگ، برای تعیین رنگ، سایز و فونت پیشفرض متون استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<bdi> از این تگ، برای جهت دادن به متن یا کاراکتراهایی که خارج از زبان اصلی صفحه است استفاده می شود.
<bdo> از این تگ، برای برعکس کردن متن استفاده می شود.
<big> از این تگ، برای درشت تر کردن قسمتی از متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<blockquote> از این تگ، برای تعیین محتوایی که به نقل از منبع دیگر آورده شده است استفاده می شود.
<body> از این تگ، برای تعریف بدنه سند HTML استفاده می شود.
<br> از این تگ، برای رفتن سر سطر جدید استفاده می شود.
<button> از این تگ، برای تعریف یک دکمه استفاده می شود.
<canvas> از این تگ، برای رسم اشکال در یک صفحه وب بهمراهJavaScript استفاده می شود.
<caption> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود. caption
<center> از این تگ، برای وسط چین کردن متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از CSS استفاده کنید.
<cite> از این تگ، برای مشخص کردن عنوان یک کار استفاده می شود.
<code> از این تگ، برای نمایش متن بنحوی که بصورت یک قطعه کد کامپیوتری بنظر آید، استفاده می شود.
<col> از این تگ، داخل عنصر colgroup برای قالب بندی ستون های جدول استفاده می شود.
<colgroup> از این تگ، برای گروه بندی یک یا چند ستون (col) در یک جدول، جهت قالب بندی استفاده می شود.
<datalist> از این تگ، برای تعریف یک لیست پیشنهادی برای یک تکس باکس استفاده می شود.
<dd> از این تگ، برای مشخص کردن آیتم های لیست تعریفی (dl) استفاده می شود.
<del> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<details> از این تگ، برای نمایش جزئیات اضافی که کاربر بر حسب تقاضا می تواند مشاهده یا مخفی نمایداستفاده می شود.
<dfn> از این تگ، برای نمایش متن، بنحوی که بصورت یک عبارت تعریفی بنظر آید استفاده می شود.
<dialog> از این تگ، برای تعریف یک جعبه یا پنجره محاوره استفاده می شود.
<dir> از این تگ، برای تعریف لیست عناوین استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از تگ ul ستفاده کنید.
<div> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<dl> از این تگ، برای تعریف یک لیست تعریفی استفاده می شود.
<dt> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست تعریفی استفاه می شود.
<em> از این تگ، برای مورب کردن متن بنحوی که بصورت تأکید شده (emphasized) بنظر آید استفاده می شود.
<embed> از این تگ، برای اجرای پلاگین یا برنامه های خارجی در صفحه HTML استفاده می شود
<fieldset> از این تگ، برای گروه بندی فیلدهای وابسته بهم در یک فرم استفاده می شود.
<figcaption> از این تگ، برای تعریف یک عنوان در عنصر figure استفاده می شود.
<figure> از این تگ، برای تعریف محتوایی مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و ... استفاده می شود.
<font> از این تگ، برای تعریف فونت، رنگ و اندازه یک متن استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<footer> از این تگ، برای تعریف یک فوتر برای یک صفحه یا یک بخش استفاده می شود.
<form> از این تگ، برای تعریف فرم ورود اطلاعات استفاده می شود.
<frame> از این تگ، برای تعریف یک فریم یا پنجره داخل تگ frameset استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<frameset> از این تگ، برای تعریف یک سری از فریم ها استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نم نمی شود
<h1> تا <h6> از این تگ، برای گروه بندی عناصر h1 تا h6 استفاده می شود.
<head> از این تگ، برای تعریف یک سری اطلاعات درباره سند HTML استفاده می شود.
<header> از این تگ، برای مشخص کردن header یا عنوان یک بخش استفاده می شود.
<hr> از این تگ، برای کشیدن یک خط بین محتوی استفاده می شود.
<html> از این تگ، برای تعریف ریشه یا root اصلی یک سند HTML استفاده می شود.
<i> از این تگ، برای نمایش متن بصورت مورب یا Italik استفاده می شود.
<iframe> از این تگ، برای تعریف فریم در یک صفحه استفاده می شود.
<img> از این تگ، برای نمایش عکس استفاده می شود.
<input> از این تگ، برای تعریف کنترل های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<ins> از این تگ، در کنار عنصر del برای نشانه گذاری تکه متنی که اخیراً به متن اصلی اضافه شده استفاده می شود.
<kbd> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که مانند ورودی صفحه کلید بنظر آید استفاده می شود.
<keygen> از این تگ، برای تولید کلید در فرم های ورود اطلاعات استفاده می شود.
<label> از این تگ، برای تعریف یک لیبل برای یک فیلد ورودی استفاده می شود.
<legend> از این تگ، برای تعریف عنوان برای عنصر fieldset استفاده می شود.
<li> از این تگ، برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب استفاده می شود.
<link> از این تگ، برای لینک به یک منبع خارجی مثل CSS استفاده می شود.
<main> از این تگ، برای مشخص کردن محتوای اصلی یک صفحه استفاده می شود.
<map> از این تگ، برای تعریف یک نقشه تصویری یا image-map استفاده می شود.
<mark> از این تگ، برای برجسته و علامت دار کردن متن استفاده می شود.
<menu> از این تگ، برای تعریف یک منو استفاده می شود.
<menuitem> از این تگ، برای تعریف آیتم های منو استفاده می شود.
<meta> از این تگ، برای تعریف داده های متا درباره سند HTML استفاده می شود.
<meter> از این تگ، برای نمایش یک گیج یا اندازه سنج عددی، استفاده می شود. البته محدوده اعداد باید از قبل مشخص شود.
<nav> از این تگ، برای تعریف لیستی از لینک های ناوبری استفاده می شود.
<noframes> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه در مرورگرهایی که فریم ها را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود
<noscript> از این تگ، برای نمایش یک متن دلخواه برای مرورگرهایی که کدهای سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند استفاده می شود.
<object> از این تگ، برای تعریف یک object در صفحه استفاده می شود.
<ol> از این تگ، برای تعریف یک لیست مرتب استفاده می شود.
<optgroup> از این تگ، برای گروه بندی آیتم های مربوط به هم در یک لیست کشویی استفاده می شود.
<option> از این تگ، برای تعریف آیتم های لیست های کشوئی استفاده می شود.
<output> از این تگ، برای نمایش نتیجه یک محاسبه استفاده می شود.
<p> از این تگ، برای تعریف یک پاراگراف استفاده می شود.
<param> از این تگ، برای تعریف پارامترهای تگ object استفاده می شود.
<pre> از این تگ، برای نمایش فاصله و خط ها اضافه ای که در کد وجود دارد استفاده می شود.
<progress> از این تگ، برای نمایش میزان پیشرفت یک پروسه استفاده می شود.
<q> از این تگ، برای تعریف یک نقل قول کوتاه استفاده می شود.
<rp> این تگ، تعریف می کند که چه چیزی نشان داده شود، اگر مرورگر از حاشیه نویسی ruby پشتیبانی نکند.
<rt> از این تگ، برای مشخص کردن یک راهنما برای توضیح یا نحوه ی تلفظ کاراکترهای آسیای شرقی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<ruby> از این تگ، برای تعریف یک حاشیه روبی استفاده می شود. (برای زبان های آسیای شرقی کاربرد دارد)
<s> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود.
<samp> از این تگ، برای فرمت دهی متن بنحوی که شکل خروجی یک برنامه کامپوتری باشید، استفاده می شود.
<script> از این تگ، برای اسکریبت نویسی سمت کاربر استفاده می شود.
<section> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<select> از این تگ، برای تعریف یک لیست کشوئی استفاده می شود.
<small> از این تگ، برای کوچکتر نشان دادن متن استفاده می شود.
<source> از این تگ، برای مشخص کردن منابع فایل های ویدئوی یا صوتی در تگ های audio و video استفاده می شود.
<span> از این تگ، برای تعریف یک قسمت در صفحه استفاده می شود.
<strike> از این تگ، برای نمایش متن بصورت خط خورده استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از تگ del استفاده کنید.
<strong> از این تگ، برای بولد کردن متن استفاده می شود.
<style> از این تگ، برای مشخص کردن استایل های یک سند HTML استفاده می شود.
<sub> از این تگ، برای نمایش متن، کمی پایین تر استفاده می شود.
<summary> از این تگ، برای تعریف یک عنوان قابل مشاهده با کلیک کردن برای عنصر detail استفاده می شود.
<sup> از این تگ، برای نمایش متن، کمی بالاتر استفاده می شود.
<table> از این تگ، برای تعریف یک جدول استفاده می شود.
<tbody> از این تگ، برای تعریف بدنه جدول استفاده می شود.
<td> از این تگ، برای تعریف یک سلول از جدول استفاده می شود.
<textarea> از این تگ، برای تعریف یک فیلد ورودی چند خطی استفاده می شود.
<tfoot> از این تگ، برای گروه بندی فوتر جدول استفاده می شود.
<th> از این تگ، برای تعریف عنوان ستون های یک جدول استفاده می شود.
<thead> از این تگ، برای گروه بندی سرعنوان های یک جدول استفاده می شود.
<time> از این تگ، برای نمایش تاریخ یا زمان استفاده می شود.
<title> از این تگ، برای تعریف عنوان یک صفحه استفاده می شود.
<tr> از این تگ، برای تعریف ردیف در جدول استفاده می شود.
<track> از این تگ، برای نمایش زیرنویس در تگ های مدیا استفاده می شود.
<tt> از این تگ برای نمایش متن بصورت تله تایپ استفاده می شود. در HTML5 پشتیبانی نمی شود، بجای آن از css استفاده کنید.
<u> از این تگ، برای خط زیردار کردن متن استفاده می شود.
<ul> از این تگ، برای تعریف یک لیست نامرتب استفاده می شود.
<var> از این تگ، برای فرمت دهی متغییرها استفاده می شود.
<video> از این تگ، برای پخش صدا استفاده می شود.
<wbr> این تگ، برای رفتن به خط جدید استفاده می شود.

دیدگاه‌ها  

+4 # مهدی . ف 1395-01-25 22:47
چگونه می توانیم فاصله خطوط را بیشتر کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # Ashkanlaei 1395-12-05 09:57
با قرار دادن علامت nbsp& در بین دو کلمه می توانیم، فاصله بین آنها را بیشتر کنیم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # مهرداد صلاحی 1395-01-29 09:37
برای افزایش فاصله خطوط میتونید از CSS استفاده کنید. برای افزایش اصولی فاصله خط میتونید ازline-height استفاده کنید. از margin-top و margin-bottom هم میشه استفاده کرد، که راه دوم و کمی غیر اصولی هست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # hossein650 1394-12-19 16:13
با سلام
جایگزین تگ bgsound چه تگی است؟ (موسیقی پس زمینه)
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # sina9533 1395-02-23 13:05
آموزش تگ های HTML عالی بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # مهرداد صلاحی 1394-12-20 22:09
با سلام. تگ زیاده. تگ object یا تگ audio.
می‌تونید خصوصیاتش رو در گوگل سرچ کنید. ساده است.

البته پخش موسیقی در پس‌زمینه دیگه دمده شده و تو سایت‌های حرفه‌ای ازش استفاده نمیشه.
دقیقا بگید برای چی می‌خواید، شاید بشه بهتر راهنمایی کرد یا راهکار بهتری ارائه داد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # بهمن 1394-11-03 09:33
سلام،وقت بخیر
برای شروع یادگیری طراحی سایت (از مقدماتی تا حرفه ای شدن)گام ب گام باید کدوما راو یاد بگیریم؟؟؟و اینکه چقدر زمان میخواد؟؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # مهرداد صلاحی 1394-11-03 10:27
با سلام و تشکر.
برای طراحی وب سایت شما باید هم در سمت کلاینت و هم سمت سرور مهارت کسب کنید.
زبانهای سمت کلاینت مثل جاوااسکریپت و زبان سمت سرور هم مثل PHP.

اما در نظر داشته باشید، زبان مادر در وب سایت، HTML هست. برای یادگیری طراحی صفحات در وب بهتره روند زیر رو پیش بگیرید:
1) یادگیری HTML
2) یادگیری CSS
3) یادگیری زبان سمت کلاینت مثل javascript
4) یادگیری زبان سمت سرور مثل PHP و کار با پایگاه داده مثل mysql

ترتیب موارد بالا جهت یادگیری بهتره، ولی اجباری به رعایت ترتیبش نیست. زمان هم بستگی به خود شما داره! از دو سه ماه بگیر تا چند سال... البته یه سری نکات هست که توی تجربه به دست میاد، و شما تا زمانی که اصطلاحاً دست به کد نشید، نمی تونید تو یه سری موارد تبحر پیدا کنید.

استارت رو که بزنید، خودتون تا حدود زیادی متوجه میشید که کدوم روش براتون راحت تره!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # soheil 1394-10-14 00:10
سلام خسته نباشید
برای یادگیری html باید تگ هارو حفظ باشیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+7 # احسان عباسی 1394-10-14 11:02
سلام ممنون. لازم نیست که همه ی این تگ ها رو حفظ کنید. فقط کافیه تگ های پرکاربرد رو مانند تگ p و div و ... حفظ کنید. بعدها اگر که نیاز شد می توانید از جدول بالا، بعنوان مرجع استفاده کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # zani 1394-01-09 03:16
ترجمه خوبی از وب سایت http://www.tutorialspoint.com ساختی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+34 # امیر پهلوان صادق 1394-01-10 06:54
اکثر مطالب این سایت، ترجمه سایت بسیار موفق w3schools است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+12 # bofo 1394-04-15 14:48
بله من به خاطر همین موضوعه که دیوانه ی سایتتون شدم من معمولا از w3 استفاده می کردم ولی دستتون درد نکنه نسخه فارسیشو برامون گذاشتید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه پرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوین پرداخت آنلاین - بانک سامان
 
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تبلیغات اینترنتی