آموزش انگولار-SQL

کد مقاله ی قبلی می تواند از دیتابیس نیز خوانده شود. 


 گرفتن داده از یک سرور php از MySQL

مثالی از انگولار

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl"> 

<table>
  <tr ng-repeat="x in names">
    <td>{{ x.Name }}</td>
    <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
    $http.get("http://www.w3schools.com/angular/customers_mysql.php")
    .success(function (response) {$scope.names = response.records;});
});
</script>
خودتان امتحان کنید »

گرفتن داده از یک سرور ASP.NET از SQL

مثالی از انگولار

<div ng-app="myApp" ng-controller="customersCtrl"> 

<table>
  <tr ng-repeat="x in names">
    <td>{{ x.Name }}</td>
    <td>{{ x.Country }}</td>
  </tr>
</table>

</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('customersCtrl', function($scope, $http) {
    $http.get("http://www.w3schools.com/angular/customers_sql.aspx")
    .success(function (response) {$scope.names = response.records;});
});
</script>
خودتان امتحان کنید »

مثال هایی از کد سرور

قسمت زیر لیستی از کد سرور را نشان می دهد که از آنها برای گرفتن داده های SQL استفاده می شود:

  1. استفاده از PHP و MySQL. برگرداندن JSON
  2. استفاده از PHP و MS Access. برگرداندن JSON.
  3. استفاده از ASP.NET و VB و MS Access . برگرداندن JSON.
  4. استفاده از ASP.NET و Razor و SQL Lite. برگرداندن JSON.

درخواست  HTTP به صورت cross-site 

به درخواست داده از سرورهای متفاوت، درخواست HTTP به صورت cross-site گفته می شود. 

درخواست های Cross-site در وب متداول هستند. صفحات بسیاری وجود دارند که CSSو عکس ها و اسکریپت های خود را از سرورهای متفاوتی دریافت می کنند.

در مرورگرهای مدرن، درخواست های cross-site از اسکریپت ها، به دلالیل امنیتی، به همان سایت محدود شده اند.

در مثال های PHP ما، خط زیر اضافه شده است تا به ما اجازه ی دسترسی به صورت cross-site داده شود:

header("Access-Control-Allow-Origin: *");

1. کد سرور PHP وMySQL

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");

$result = $conn->query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while($rs = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}'; 
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';
$conn->close();

echo($outp);
?>

2. کد سرور PHP و MS Access

<?php
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1");

$conn = new COM("ADODB.Connection");
$conn->open("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Northwind.mdb");

$rs = $conn->execute("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");

$outp = "";
while (!$rs->EOF) {
    if ($outp != "") {$outp .= ",";}
    $outp .= '{"Name":"'  . $rs["CompanyName"] . '",';
    $outp .= '"City":"'   . $rs["City"]        . '",';
    $outp .= '"Country":"'. $rs["Country"]     . '"}'; 
    $rs->MoveNext();
}
$outp ='{"records":['.$outp.']}';

$conn->close();

echo ($outp);
?>

3. کد سرور ASP.NET و VB وMS Access

<%@ Import Namespace="System.IO"%>
<%@ Import Namespace="System.Data"%>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb"%>
<%
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
Dim conn As OleDbConnection
Dim objAdapter As OleDbDataAdapter
Dim objTable As DataTable
Dim objRow As DataRow
Dim objDataSet As New DataSet()
Dim outp
Dim c
conn = New OledbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=Northwind.mdb")
objAdapter = New OledbDataAdapter("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers", conn)
objAdapter.Fill(objDataSet, "myTable")
objTable=objDataSet.Tables("myTable")

outp = ""
c = chr(34)
for each x in objTable.Rows
if outp <> "" then outp = outp & ","
outp = outp & "{" & c & "Name"    & c & ":" & c & x("CompanyName") & c & ","
outp = outp &       c & "City"    & c & ":" & c & x("City")        & c & "," 
outp = outp &       c & "Country" & c & ":" & c & x("Country")     & c & "}"
next

outp ="{" & c & "records" & c & ":[" & outp & "]}"
response.write(outp)
conn.close
%>

4.کد سرور ASP.NET و VB Razor و SQL Lite

@{
Response.AppendHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*")
Response.AppendHeader("Content-type", "application/json")
var db = Database.Open("Northwind");
var query = db.Query("SELECT CompanyName, City, Country FROM Customers");
var outp =""
var c = chr(34)
}
@foreach(var row in query)
{
if outp <> "" then outp = outp + ","
outp = outp + "{" + c + "Name"    + c + ":" + c + @row.CompanyName + c + ","
outp = outp +       c + "City"    + c + ":" + c + @row.City        + c + ","
outp = outp +       c + "Country" + c + ":" + c + @row.Country     + c + "}"
}
outp ="{" + c + "records" + c + ":[" + outp + "]}"
@outp
تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان