سبد (0)

کلیه عملگرها در JavaScript

با استفاده از عملگرها در JavaScript می توانید مقادیر را به متغیرها انتساب دهید و یا آنها را مقایسه کنید. همچنین می توانید عملگرهای ریاضی را روی مقادیر اجرا نمایید.


عملگرهای ریاضی در JavaScript

عملگرهای ریاضی برای اجرای محاسبات بین متغیرها و یا مقادیر به کار می رود.

جدول زیر، عملگرهای محاسباتی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5):

عملگرتوضیحاتمثالمحتوای yمحتوای x
+جمعx = y + 2y = 5x = 7
-تفریقx = y - 2y = 5x = 3
*ضربx = y * 2y = 5x = 10
/تقسیمx = y / 2y = 5x = 2.5
%باقیمانده تقسیمx = y % 2y = 5x = 1
++افزایش یک واحدx = ++yy = 6x = 6
x = y++y = 6x = 5
--کاهش یک واحدx = --yy = 4x = 4
x = y--y = 4x = 5

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگرهای انتسابی در JavaScript

عملگرهای انتسابی، مقادیر را به متغیرها اختصاص می دهند.

جدول زیر، عملگرهای انتسابی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض y=5 و x=10):

عملگرمثالSame Asمحتوای x
=x = yx = yx = 5
+=x += yx = x + yx = 15
-=x -= yx = x - yx = 5
*=x *= yx = x * yx = 50
/=x /= yx = x / yx = 2
%=x %= yx = x % yx = 0

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگرهای رشته ای در JavaScript

عملگرهای (+) و (=+) علاوه بر استفاده در محاسبات ریاضی برای جمع دو متغیر رشته ای و یا مقادیر متنی نیز بکار می روند.

جدول زیر، عملگرهای رشته ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض text1=Good و text2=Morning و ""=text3):

عملگرمثالمتن 1متن 2متن 3
+text3 = text1 + text2"Good ""Morning""Good Morning"
+=text1 += text2"Good ""Morning"""

عملگرهای مقایسه ای JavaScript

عملگرهای مقایسه ای در دستورات منطقی برای تعیین تساوی یا اختلاف بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شوند.

جدول زیر، عملگرهای مقایسه ای JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=5):

عملگرتوضیحاتمقایسهنتیجه
==تساویx == 8false
x == 5true
===تساوی از نظر نوع و مقدارx === "5"false
x === 5true
!=مخالفx != 8true
!==مخالف از نظر نوع و مقدارx !== "5"true
x !== 5false
>بزرگتر ازx > 8false
<کوچکتر ازx < 8true
>=بزرگتر و مساویx >= 8false
<=کوچکتر و مساویx <= 8true

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد در JavaScript به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-عملگرها


عملگر شرطی

با استفاده از عملگر شرطی (؟) می توانید یک مقدار را بر اساس یک شرط به یک متغیر انتساب دهید:

نحوه ی استفادهمثال
variablename = (condition) ? value1:value2voteable = (age < 18) ? "Too young":"Old enough";

توضیح مثال: اگر مقدار متغیر age کوچکتر از 18 باشد متغیر voteable با مقدار "Too young" تنظیم می شود والا با "Old enough" تنظیم خواهد شد.


عملگرهای منطقی JavaScript

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها و یا مقادیر استفاده می شود.

جدول زیر، عملگرهای منطقی JavaScript را توضیح می دهد (با فرض x=6 و y=3):

عملگرتوضیحاتمثال
&&and(x < 10 && y > 1) is true
||or(x == 5 || y == 5) is false
!not!(x == y) is true

عملگرهای بیتی

این عملگرها بر روی بیت های یک متغییر، عملی را انجام میدهند و بیت ها را به نسبت عملگر برمی گردانند. اگر متغییرها رشته هستند بر روی کدهای ASCII آنها عمل می کند. توجه داشته باشید که عملگرهای بیتی در جاوااسکریپت از سیستم 32 بیتی استفاده می کنند یعنی ابتدا عملوند به یک عدد 32 بیتی تبدیل می شود و سپس عملیات انجام می شود. 

عملگرتوضیحاتمثالتبدیلنتیجهمعادل عددی
&ANDx = 5 & 10101 & 000100011
|ORx = 5 | 10101 | 000101015
~NOTx = ~ 5~010110106-
^XORx = 5 ^ 10101 ^ 000101004
<<Left shiftx = 5 << 10101 << 1101010
>>Right shiftx = 5 >> 10101 >> 100102

توجه: در مثال های بالا، از سیستم 4 بیتی استفاده شده است اما همانطور که گفته شد در جاوااسکریبت از سیستم 32 بیتی استفاده می شود. همچنین اولین بیت از سمت چپ برای علامتگذاری عدد استفاده می شود. یعنی برای اعداد مثبت از 0 و برای اعداد منفی از 1 استفاده خواهد شد.

بنابراین برای مثال ردیف سوم، (x = ~ 5) بجای 10 مقدار 6- برگشت خواهد شد:

~00000000000000000000000000000101  return 11111111111111111111111111111010

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان