سبد (0)

کلیه رویدادهای عمومی در HTML

کلیه رویدادهای عمومی در HTML

تصور کنید بخواهیم به ازای کلیک کردن کاربر روی یک عنصر، کار مشخصی انجام شود، به عملیات کلیک کردن "رویداد" گفته می شود. در HTML براحتی می توانیم، رویدادها را بعنوان یک ویژگی یا attribute به عناصر HTML اضافه کنیم و آنرا با کدهای سمت کاربر (مثل JavaScript) مقدار دهی نماییم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره JavaScript، به لینک روبرو مراجعه فرمایید: آموزش JS-مقدمه جاوااسکریپت

در زیر، کلیه رویدادهایی که می تواند بعنوان یک ویژگی یا attribute به عناصر HTML اضافه شود، لیست شده است.


کلیه رویدادهای مربوط به موس

رویدادتوضیحات
onclick

این رویداد، زمانی که کاربر روی عنصر کلیک می کند، اتفاق می افتد.

oncontextmenu

این رویداد، زمانی روی می دهد که، کاربر برای باز کردن منوی زمینه، روی یک عنصر راست کلیک می کند.

ondblclick

این رویداد، زمانی روی می دهد که، کاربر روی یک عنصر دبل-کلیک کند .

onmousedown

این رویداد، زمانی روی می دهد که، کاربر دکمه ی موس را روی یک عنصر فشار دهد.

onmouseenter

این رویداد، زمانی روی می دهد که،  کاربر نشانگر ماوس را به روی یک عنصر وارد کند.

onmouseleave

این رویداد، زمانی روی می دهد که،  نشانگر موس از روی یک عنصر خارج شود.

onmousemove

این رویداد،زمانی روی می دهد که، اشاره گر موس بر روی یک عنصر، حرکت کند.

onmouseover

این رویداد، زمانی روی می دهد که،کاربر اشاره گر ماوس را  بر روی یک عنصر یا فرزندان آن عنصر وارد کند.

onmouseout

این رویداد، زمانی روی می دهد که، کاربر اشاره گر ماوس را از روی یک عنصر یا فرزندان آن عنصر بیرون ببرد.

onmouseup

این رویداد، زمانی روی می دهد که کاربر،دکمه ی ماوس را بر روی یک عنصر رها کند.

کلیه رویدادهای مربوط به کیبورد (keyboard)

رویدادتوضیحات
onkeydown

این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر در حال فشار دادن یک دکمه است.

onkeypress

این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر یک دکمه را فشار دهد.

onkeyup

این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر یک دکمه را رها کند. 

کلیه رویدادهای مربوط به فرم (form)

رویدادتوضیحات
onblur

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر focus(فوکس) را از دست می دهد.

onchange

این رویداد زمانی روی می دهد که، مقدار یک عنصر تغییر کند. این عنصر می تواند <input> یا <keygen> یا <textarea> باشد.

onfocus

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر focus(فوکس) را به دست آورد.

onfocusin

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر در آستانه ی گرفتن focus(فوکس)می باشد.

onfocusout

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر در آستانه ی از دست دادن focus(فوکس)می باشد.

oninput

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر ورودی را از کاربر دریافت می کند

oninvalid

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر نامعتبر است.

onreset

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک فرم reset شود.

onsearch

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک کاربر در فیلد search چیزی را بنویسد.

onselect

 این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر مقداری از یک متن را انتخاب کند(select کند).

onsubmit

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک فرم submit شود.

کلیه رویدادهای مربوط به حافظه کلیپ بورد (Clipboard)

رویدادتوضیحات
oncopy

این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر محتوای یک عنصر را کپی می کند.

oncut

این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر محتوای یک عنصر را cut می کند.

onpaste

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک کاربر محتوایی را در یک عنصر paste(الصاق) می کند.

کلیه رویدادهای مربوط به پرینت (Print )

رویدادتوضیحات
onafterprint

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک صفحه شروع به print می کند یا اینکه پنجره مربوط به print بسته می شود.

onbeforeprint

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک صفحه در آستانه ی پرینت شدن است.

کلیه رویدادهای مربوط به مدیا (Media )

رویدادتوضیحات
onabort

این رویداد زمانی روی می دهد که لود شدن یک مدیا بی نتیجه باشد.

oncanplay

این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر بتواند نمایش مدیا را شروع کند. 

oncanplaythrough

این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر بتواند بدون توقف برای لود کردن، مدیا را نمایش دهد.

ondurationchange

این رویداد زمانی روی می دهد که، مدت یک مدیا تغییر کند.

onemptied

این رویداد زمانی روی می دهد که به علت یک اتفاق بد، فایل مدیا ناگهان از دسترس خارج می شود.

onended

این رویداد زمانی روی می دهد که، مدیا به پایان می رسد (قابل استفاده برای پیام اتمام  مدیا).

onerror

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک error در طول لود شدن فایل مدیا رخ دهد.

onloadeddata

این رویداد زمانی روی می دهد که، داده های مدیا، لود شده اند.

onloadedmetadata

 این رویداد زمانی روی می دهد که، داده های متا، لود شوند.

onloadstart

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر شروع به جستجوی مدیای مورد نظر می کند.

onpause

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مدیا متوقف شود، خواه توسط کاربر یا بصورت برنامه نویسی.

onplay

 این رویداد زمانی روی می دهد که، پخش مدیا شروع شود or is no longer paused

onplaying

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مدیا بعد از متوقف شدن(pause) یا توقف برای دانلود ادامه(buffering)، شروع به پخش کند.

onprogress

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر در پروسه ی گرفتن داده های مدیا می باشد(دانلود کردن مدیا).

onratechange

 این رویداد زمانی روی می دهد که، سرعت پخش مدیا تغییر کند.

onseeked

 این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر حرکت/پرش به یک مکان پخش جدید در مدیا را به پایان ببرد.

onseeking

 این رویداد زمانی روی می دهد که، کاربر حرکت/پرش به یک مکان پخش جدید در مدیا را شروع می کند.

onstalled

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر در حال تلاش برای دریافت داده های مدیا می باشد اما این داده ها غیر قابل دسترس می باشند.

onsuspend

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر به طور عمدی داده های مدیا را دریافت نمی کند.

ontimeupdate

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مکان پخش تغییر کند(درست مانند زمانی که کاربر به سرعت مدیا را از نقطه ای به نقطه ی دیگر می برد)

onvolumechange

 این رویداد زمانی روی می دهد که، میزان صدای مدیا تغییر کند(همچنین هنگامی که صدا در حالت mute قرار دارد)

onwaiting

 این رویداد زمانی روی می دهد که، مدیا برای دانلود فریم بعدی متوقف شده است و در حالت(resume)قرار دارد.

کلیه رویدادهای مربوط به سمت سرور (Server-Sent)

رویدادتوضیحات
onerror

 این رویداد زمانی روی می دهد که یک error در منبع رویداد(event source) ایجاد شود.

onmessage

 این رویداد زمانی روی می دهدکه، یک پیام از منبع رویداد(event source)دریافت شود.

onopen

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک اتصال با منبع رویداد(event source) باز شود.

سایر رویدادها

رویدادتوضیحات
onmessageاین رویداد زمانی روی می دهد که، یک پیام از منبع رویداد(event source) دریافت شود.
onmousewheel

غیر قابل استفاده. به جای آن از رویداد onwheel استفاده کنید.

ononline

این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر شروع به کار در حالت آنلاین می کند.

onoffline

این رویداد زمانی روی می دهد که، مرورگر شروع به کار در حالت آفلاین می کند.

onpopstate

این رویداد زمانی روی می دهد که، تاریخچه ی(history) پنجره تغییر می کند.

onshow

 این رویداد زمانی روی می دهد که، یک عنصر <menu> بصورت منوی محتوا(context menu)، نشان داده شود.

onstorage

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک منطقه ی ذخیره سازی وب بروز رسانی شود.

ontoggle

این رویداد زمانی روی می دهد که، یک کاربر عنصر <details> را باز کند یا ببندد.

onwheel

این رویداد زمانی روی می دهد که، دکمه ی چرخان ماوس، بر روی یک عنصر به سمت بالا یا پایین بچرخد.

برای مشاهده فیلم ها و آموزش های html کلیک کنید.

آموزش صوتی HTML

ابزاری که در پیش روی دارید یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سایت بیاموز در زمینه آموزش است، این ابزار برای سهولت یادگیری شما کاربران محترم طراحی شده است.

فقط کافی است روی عنوان پاراگراف مورد نظرتان کلیک کنید تا پخش صدا آغاز شود ...!

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سه