سبد (0)

جی کوئری موبایل-خصوصیات data

خصوصیات data در جی کوئری 

جی کوئری موبایل از خصوصیت اچ تی ام ال 5  *-data برای ایجاد یک ظاهر جذاب برای دستگاه های موبایل استفاده می کند.  

در لیست مرجع زیر، مقادیر پررنگ(bold) درواقع مقدار پیش فرض را مشخص می کند. 


دکمه

بد دانسته شده در ورژن 1.4 . به جای آن می توانید از کلاس های css استفاده کنید. منظور فراپیوند ها با "data-role="button می باشد. عناصر دکمه و لینک ها در نوار ابزارها، و فیلدهای ورودی به طور اتوماتیک بعنوان یک دکمه، استایل دهی می شوند و به همین خاطر نیازی به استفاده از "data-role="button نیست.

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-cornerstrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی مورد نظر باید دارای گوشه های گرد شده باشد یا نه

data-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی مورد نظر را مشخص می کند. مقدار پیش فرض، بدون هیچ آیکن، می باشد.

data-iconposleft | right | top | bottom | notext

مکان آیکن مورد نظر را مشخص می کنذ

data-iconshadowtrue | false

مشخص می کند که آیا آیکن دکمه ی مورد نظر باید دارای سایه باشد یا نه.

data-inlinetrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی مورد نظر باید به صورت خطی باشد یا نه.  

data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا اندازه ی دکمه ی مورد نظر باید عادی باشد یا کوچک.

data-shadowtrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی مورد نظر باید دارای سایه باشد یا نه. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم دکمه را مشخص می کند. 

Note

برای گروه بندی کردن چند دکمه، از یک ظرف(container) با خصوصیت "data-role="controlgroup استفاده کنید. و برای اینکه مشخص کنیم که دکمه ها به صورت افقی یا عمودی گروه بندی شوند، از "type="horizontal|vertical نیز استفاده کنید. 


چک باکس ها

یک برچسب و یک ورودی از نوع "type="checkbox :

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا چک باکس مورد نظر باید کوچک باشد یا دارای اندازه ی عادی باشد

data-rolenone

به جی کوئری موبایل می فهماند که از استایل دهی به چک باکس ها برای اینکه تبدیل به دکمه شوند، جلوگیری کند. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم چک باکس را مشخص می کند. 

Note

برای گروه بندی کردن چند دکمه، از یک ظرف(container) با خصوصیت "data-role="controlgroup استفاده کنید. و برای اینکه مشخص کنیم که دکمه ها به صورت افقی یا عمودی گروه بندی شوند، از "type="horizontal|vertical نیز استفاده کنید. 


پیش ساخته ها

پیش ساخته ها، یک سرفصل هستند که مقداری اطلاعات در داخل خود دارند. این اطلاعات درون یک ظرف(container) با خصوصیت "data-role="collapsible قرار دارند. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-collapsedtrue | false

مشخص می کند که آیا محتوای پیش ساخته باید بسته باشد یا باز باشد. 

data-collapsed-cue-textsometext 

متنی را مشخص می کند که برای کاربرانی که از صفحه خوان ها استفاده می کنند قابل شنیدن باشد. متن پیش فرض "click to collapse contents" است. 

data-collapsed-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی پیش ساخته را مشخص می کند. آیکن پیش فرض، علامت بعلاوه است. 

data-content-themeletter (a-z)

رنگ تم محتوای پیش ساخته را مشخص می کند. همچنین به محتوای پیش ساخته، گوشه های گرد شده را می دهد. 

data-expanded-cue-textsometext 

متنی را مشخص می کند که برای کاربرانی که از صفحه خوان ها استفاده می کنند قابل شنیدن باشد. متن پیش فرض "click to expand contents" است. 

data-expanded-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی پیش ساخته را مشخص می کند. این آیکن مخصوص زمانی است که پیش ساخته باز شده است. آیکن پیش فرض علامت منفی می باشد. 

data-iconposleft | right | top | bottom

مکان آیکن مورد نظر را مشخص می کند. 

data-insettrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی پیش ساخته باید دارای گوشه های گرد شده و مقداری margin باشد یا نه. 

data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی پیش ساخته باید دارای اندازه ی کوچک باشد یا دارای اندازه ی عادی. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم دکمه ی پیش ساخته را مشخص می کند. 


مجموعه های پیش ساخته

اگر می خواهید یک مجموعه از پیش ساخته ها را ایجاد کنید، از یک ظرف(container) به همراه خصوصیت "data-role="collapsibleset استفاده کنید. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-collapsed-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی پیش ساخته را مشخص می کند. آیکن پیش فرض + است. 

data-content-themeletter (a-z)

رنگ تم محتوای پیش ساخته را مشخص می کند. 

data-expanded-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی پیش ساخته را هنگامی که محتوا به صورت باز شده در می آید را مشخص می کند. آیکن پیش فرض علامت منفی است. 

data-iconposleft | right | top | bottom | notext

مکان گذاری آیکن مورد نظر را مشخص می کند. 

data-insettrue | false

مشخص می کند که آیا پیش ساخته ها باید دارای گوشه های گرد شده و مقداری margin باشند یا نه. 

data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه های پیش ساخته باید دارای اندازه ی کوچک باشند یا اندازه ی عادی. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم را بری مجموعه پیش ساخته ها مشخص می کند. 


محتوا

محتوا ها ظرف هایی هستند که از خصوصیت "data-role="content استفاده می کنند. اما در ورژن 1.4، بد دانسته شده اند و قرار است در ورژن 1.5 حذف شوند. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-themeletter (a-z)

رنگ تم محتوا را مشخص می کند. 


Controlgroup - گروه های کنترل

گروه های کنترل، یک عنصر ظرف <div> یا <fieldset> هستند که دارای خصوصیت "data-role="controlgroup می باشند. گروه های کنترل درواقع دکمه های ورودی(input) که از یک نوع هستند را گروه بندی می کنند. مانند دکمه های ایجاد شده توسط لینک ها، دکمه های رادیویی، چک باکس ها، عناصر انتخابی. برای گروه بندی کردن چک باکس های فرم و دکمه های رادیویی، توصیه می شود که از یک ظرف <fieldset> درون یک عنصر <div> که دارای کلاس "ui-fieldcontain" است(برای بهتر کردن استایل دهی به برچسب) استفاده کنید: 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-exclude-invisibletrue | false

مشخص می کند که آیا در ارث بری گوشه های گردشده، فرزند های غیر قابل رویت را محروم کند یا نه

data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا گروه مورد نظر باید اندازه اش  کوچک باشد یا عادی. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم گروه کنترل را مشخص می کند. 

data-typehorizontal | vertical

مشخص می کند که آیا گروه مورد نظر باید به صورت افقی یا عمودی نمایش داده شود. 


جعبه ی گفتگو

یک ظرف(container) است که از خصوصیت "data-dialog="true استفاده می کند. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-close-btnleft | right | none

 مکان دکمه ی بستن، را مشخص می کند. 

data-close-btn-textsometext

 یک متن را برای دکمه ی بستن، مشخص می کند. 

data-cornerstrue | false 

 مشخص می کند که آیا جعبه ی گفتگو باید دارای گوشه های گرد شده باشد یا نه. 

data-dom-cachetrue | false

 مشخص می کند که آیا برای صفحات تکی، کش jquery DOM باید پاک شود یا نه(اگر به true ست شود، شما نیاز دارید تا Dom را در تمام دستگاه های موبایل خودتان مدیریت کنید و به طور کامل بررسی کنید. 

data-overlay-themeletter (a-z)

 رنگ پوششی(پس زمینه) را برای صفحه ی گفتگو، مشخص می کند. 

data-themeletter (a-z)

 رنگ تم را برای صفحه ی گفتگو مشخص می کند. 

data-titlesometext

 عنوان مورد نظر را برای صفحه ی گفتگو مشخص می کند. 


Enhancement -پیشرفت

به وسیله ی خصوصیات "data-enhance="false یا "data-ajax="false ایجاد می شود. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-enhancetrue | false

 اگر که به true ست شود(که به طور پیش فرض است)، جی کوئری موبایل به طور اتوماتیک صفحه را استایل دهی می کند و آن را برای دستگاه های موبایل سازگار می کند. 

اگر که به false ست شود، فریم ورک مورد نظر صفحه را استایل دهی نمی کند. 

data-ajaxtrue | false

مشخص می کند که آیا برای لود کردن صفحات از ajax استفاده شود یا نه. 

نکته: خصوصیت "data-enhance="false باید در کنار دستور mobile.ignoreContentEnabled=true.$ استفاده شود تا از استایل دهی اتوماتیک جی کوئری موبایل به صفحات، جلوگیری شود. 

اگر که دستور mobile.ignoreContentEnabled.$ به true ست شده باشد، هر عنصر لینک یا فرم که درون ظرف ها با خصوصیت "data-azax="false باشد، به وسیله ی قابلیت هدایتی فریم ورک مورد نظر، نادیده گرفته خواهد شد. 


ظرف(container) فیلد ها

این ویژگی در ورژن 1.4، بد دانسته شده است و قرار است در ورژن 1.5 حذف شود. به جای آن از کلاس "ui-fieldcontain" استفاده کنید. به طوری که یک ظرف با خصوصیت "data-rple="fieldcontain به دور برچسب و فرم قرار گیرد. 


نوار ابزار ثابت

یک ظرف است که دارای یکی از خصوصیات "data-role="header یا "data-role="footer به همراه خصوصیت "data-position="fixed می باشد. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-disable-page-zoomtrue | false

مشخص می کند که آیا کاربر، قابلیت زوم بر روی صفحه ی مورد نظر را داشته باشد یا نه. 

data-fullscreentrue | false

مشخص می کند که نوار ابزارها همواره در بالا یا پایین صفحه باقی بمانند. 

data-tap-toggletrue | false

مشخص می کند که آیا کاربر توانایی محو با ظاهر سازی نوار ابزارها را داشته باشد یا نه. 

data-transitionslide | fade | none

افکت انتقال را هنگامی که کاربر کلیک کرده یا ضربه می زند را مشخص می کند. 

data-update-page-paddingtrue | false

padding بالا و پایین صفحه را طوری مشخص می کند که در هنگام تغییر اندازه، یا انتقال یا رویداد های updatelayout، تغییر یابد و آپ دیت شود(جی کوئری موبایل همیشه به هنگام رویداد pageshow مقدار padding ها را آپ دیت می کند. 

data-visible-on-page-showtrue | false

هنگامی که صفحه نمایش داده می شود، ظاهر بودن نوار ابزار را مشخص می کند. 


کلید دو حالته

این کلید به وسیله ی <"input type="checkbox> به همراه خصوصیت data-role  که برابر است با "flipswitch" مشخص می شود: 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا کلید مورد نظر باید دارای اندازه ی کوچک باشد یا عادی

data-on-textsometext

مقدار متن "on" را برای کلید دوحالته مشخص می کند(مقدار پیش فرض On است) 

data-off-textsometext

مقدار متن "off" را برای کلید دو حالته مشخص می کند(مقدار پیش فرض off است).


Footer

یک ظرف است با خصوصیت "data-role="footer.

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-idsometext

 یک ID یکتا را مشخص می کند. برای footer های دائمی ضروری می باشد. 

data-positioninline | fixed

 مشخص می کند که آیا footer مورد نظر باید نسبت به محتوای صفحه به صورت خطی باشد یا در پایین بماند. 

data-fullscreentrue | false

 مشخص می کند که آیا footer مورد نظر همیشه باید در پایین و روی محتوای صفحه نمایش داده شود یا نه. 

data-themeletter (a-z)

 رنگ تم footer را مشخص می کند. 

نکته: برای فعال کردن مکان دهی fullscreen از خصوصیت "data-position="fixed استفاده کنید و سپس خصوصیت data-fullscreen را به عنصر مورد نظر بدهید. 


Header

یک ظرف است به همراه خصوصیت "data-role="header .

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-idsometext

 یک ID یکتا را مشخص می کند. برای header های دائمی ضروری می باشد. 

data-positioninline | fixed

 مشخص می کند که آیا header مورد نظر باید نسبت به محتوای صفحه به صورت خطی باشد یا در بالا بماند. 

data-fullscreentrue | false

 مشخص می کند که آیا header مورد نظر باید همیشه در بالا و روی محتوای صفحه ی مورد نظر نمایش داده شود یا نه. 

data-themeletter (a-z)

 رنگ تم از header مورد نظر را مشخص می کند. 

نکته: برای فعال کردن مکان دهی fullscreen از خصوصیت "data-position="fixed استفاده کنید و سپس خصوصیت data-fullscreen را به عنصر مورد نظر بدهید. 


Inputs - ورودی ها

ورودی ها به صورت "و ...|type="text|search  هستند یا عناصر textarea. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-clear-btntrue | false

مشخص می کند که آیا ورودی مورد نظر باید یک دکمه ی "پاک کردن" داشته باشد یا نه. 

data-clear-btn-texttext

یک متن را برای دکمه ی "پاک کردن" مشخص می کند. مقدار پیش فرض برابر است با "clear text"

data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا ورودی مورد نظر باید کوچک باشد و یا دارای  اندازه ی عادی باشد. 

data-rolenone

از اینکه جی کوئری موبایل ورودی ها و textarea ها را استایل دهی کند، جلوگیری می کند. 

data-themeletter (a-z) 

رنگ تم را برای فیلد ورودی مشخص می کند. 


Link

تمام لینک ها را دربر می گیرد. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-ajaxtrue | false

مشخص می کند که آیا برای بهتر کردن تجربه و انتقال کاربر، از ajax برای لود کردن صفحات استفاده کنیم یا نه. اگر به false ست شود، جی کوئری موبایل از یک درخواست صفحه ی نرمال استفاده می کند. 

data-directionreverse

انیمیشن انتقال را معکوس می کند(تنها برای صفحه یا جعبه گفتگو). 

data-dom-cachetrue | false

مشخص می کند که آیا برای صفحات تکی، کش jquery DOM باید پاک شود یا نه(اگر به true ست شود، شما نیاز دارید تا Dom را در تمام دستگاه های موبایل خودتان مدیریت کنید و به طور کامل بررسی کنید.

data-prefetchtrue | false

 مشخص می کند که آیا صفحات را در DOM واکشی اولیه(prefetch) کند یا نه، در این صورت صفحات هنگامی که کاربر از آنها دیدن می کند، در دسترس هستند. 

data-relback | dialog | external | popup

یک گزینه را برای نحوه ی رفتار لینک مشخص می کند. 

Back : در history یک قدم به عقب برمی گردد. 

Dialog: یک لینک را مانند یک جعبه ی گفتگو باز می کند، و در history ردیابی نمی شود. 

external: برای لینک کردن به دیگر دامنه ها استفاده می شود. 

popup: یک پنجره ی پاپ آپ را باز می کند. 

data-transitionfade | flip | flow | pop | slide | slidedown | slidefade | slideup | turn | none

 مشخص می کند که چطور انتقال از یک صفحه به صفحه ی دیگر صورت بگیرد. کافی است به بخش انتقال ها در جی کوئری موبایل رجوع کنید. 

data-position-toorigin | jQuery selector | window

مکان پاپ آپ ها را مشخص می کند. 

origin: پیش فرض. پاپ آپ مورد نظر را بر بالای لینکی که آن را باز کرده است مکان دهی می کند. 

jquery selector : پاپ آپ مورد نظر را بر بالای عنصر مشخص شده، مکان دهی می کند. 

window: پاپ آپ مورد نظر را در وسط صفحه ی نمایش مکان دهی می کند. 


لیست ها

به وسیله ی یک <ol> یا <ul> به همراه خصوصیت "data-role="listview ایجاد می شوند. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-autodividerstrue | false

مشخص می کند که آیا آیتم های لیست، به طور اتوماتیک تقسیم شوند یا نه. 

data-count-themeletter (a-z)

رنگ تم را برای دکمه ی شمارنده مشخص می کند. 

data-divider-themeletter (a-z)

رنگ تم را برای تقسیم کننده ی لیست مشخص می کند. 

data-filtertrue | false

مشخص می کند که آیا یک جعبه ی جستجو را در لیست اضافه کند یا نه. 

data-filter-placeholdersometext

بد دانشته شده در ورژن 1.4. به جای آن از خصوصیت placeholder استفاده کنید. متن درون جعبه ی جستجو را مشخص می کند. مقدار پیش فرض 

برابر است با "Filter items". 

data-filter-themeletter (a-z)

رنگ تم را برای فیلتر جستجو مشخص می کند. 

data-iconIcons Reference

آیکن لیست مورد نظر را مشخص می کند. 

data-insettrue | false

مشخص می کند که آیا لیست مورد نظر باید دارای گوشه های گرد شده و مقداری margin باشد یا نه. 

data-split-iconIcons Reference

آیکن دکمه ی split را مشخص می کند. آیکن پیش فرض "arrow-r" است. 

data-split-themeletter (a-z)

رنگ تم را برای دکمه ی split مشخص می کند. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم را برای لیست مورد نظر مشخص می کند. 


آیتم های لیست

به وسیله ی عنصر <li> درون یک <ol> یا <ul> با خصوصیت "data-role="listview ایجاد می شود. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-filtertextsometext

یک متن را برای جستجو به هنگام فیلتر کردن عناصر، مشخص می کند. این متن به جای متن آیتم لیست حقیقی فیلتر خواهد شد. 

data-iconIcons Reference

آیکن آیتم لیست مورد نظر را مشخص می کند. 

data-rolelist-divider

یک تقسیم کننده را برای آیتم های لیست مشخص می کند. 

data-themeletter (a-z) 

رنگ تم را برای آیتم لیست مشخص می کند. 

نکته: خصوصیت data-icon تنها بر روی آیتم های لیست ساخته شده از لینک ها، کار می کند. 


نوار هدایتی

<li> elements inside a container with data-role="navbar".

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-iconIcons Reference

آیکن آیتم لیست را مشخص می کند.

data-iconposleft | right | top | bottom | notext

مکان آیکن مورد نظر را مشخص می کند.

Note

نوار های هدایتی، تم را از ظرف های والد خود به ارث می برند. این امکان وجود ندارد که خصوصیت data-theme را به یک نوار هدایتی(navbar) ست کنیم. خصوصیت data-theme منحصرا می تواند به هر لینک درون نوار هدایتی ست شود. 


صفحه

صفحه، درواقع یک ظرف است به همراه خصوصیت "data-role="page. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-dom-cachetrue | false

مشخص می کند که آیا برای صفحات تکی، کش jquery DOM باید پاک شود یا نه(اگر به true ست شود، شما نیاز دارید تا Dom را در تمام دستگاه های موبایل خودتان مدیریت کنید و به طور کامل بررسی کنید.

data-overlay-themeletter (a-z) 

رنگ پس زمینه ی صفحات گفتگو را مشخص می کند. 

data-themeletter (a-z) 

رنگ تم صفحه ی مورد نظر را مشخص می کند. 

data-titlesometext

عنوان صفحه ی مورد نظر را مشخص می کند. 

data-urlurl

سنجیدن برای آپ دیت شدن url .به جای url استفاده شده برای درخواست صفحه. 


پاپ آپ

یک ظرف است که از خصوصیت "data-role="popup استفاده می کند. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-cornerstrue | false

مشخص می کند که آیا پاپ آپ باید دارای گوشه های گردشده باشد یا نه. 

data-dismissibletrue | false

مشخص می کند که آیا پاپ آپ مورد نظر باید با کلیک شدن در بیرون از محیط آن، بسته شود یا نه. 

data-historytrue | false

مشخص می کند که آیا پاپ آپ مورد نظر به هنگام باز شدن، باید یک آیتم تاریخچه ی مرورگر را ایجاد کند یا نه. اگر به false ست شود، یک آیتم تاریخچه ایجاد نخواهد شد و این باعث خواهد شد که دیگر به وسیله ی دکمه ی Back در مرورگر نتوان به آن دسترسی داشت. 

data-overlay-themeletter (a-z) 

رنگ پس زمینه ی جعبه ی پاپ آپ را مشخص می کند. به طور پیش فرض رنگ پس زمینه به صورت محو شده است و هیچ رنگی وجود ندارد. 

data-shadowtrue | false

مشخص می کند که آیا جعبه ی پاپ اپ باید دارای سایه باشد یا نه. 

data-themeletter (a-z) 

رنگ تم جعبه ی پاپ آپ را مشخص می کند. مقدار پیش فرض به ارث می رسد و مقدار "none" باعث می شود که پاپ آپ به صورت محو شده(transparent) باشد. 

data-tolerance30, 15, 30, 15 

فاصله از گوشه های صفحه را مشخص می کند(بالا و پایین و چپ و راست)

یک لنگر به همراه خصوصیت "data-rel="popup:

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-position-toorigin | jQuery selector | window

positions the popup in the middle of the window screen.

 مکان جعبه های پاپ آپ را مشخص می کند. 

origin: پیش فرض. پاپ آپ را به بالای لینکی که آن را باز کرده است می برد. 

jquery selector: پاپ آپ مورد نظر را به بالای یک عنصر مشخص شده می برد. 

window: پاپ آپ مورد نظر را به وسط صفحه ی نمایش مکان دهی می کند. 

data-relpopup

برای باز کردن جعبه ی پاپ اپ 

data-transitionfade | flip | flow | pop | slide | slidedown | slidefade | slideup | turn | none

مشخص می کند که چطور انتقال از یک صفحه به صفحه ی دیگر باید صورت بگیرد. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی

انتقال ها در جی کوئری موبایل بروید. 


دکمه های رادیویی

به برچسب ها و ورودی ها به همراه خصوصیت "type="radio گفته می شود. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-minitrue | false

مشخص می کند که آیا دکمه ی مورد نظر باید دارای اندازه ی کوچ باشد یا معمولی

data-rolenone

از استایل دهی جی کوئری موبایل به دکمه های رادیویی و دکمه های ترقی یافته(enhanced) جلوگیری می کند. 

data-themeletter (a-z)

رنگ تم دکمه ی رادیویی مورد نظر را مشخص می کند. 

Note

برای گروه بندی کردن دکمه های رادیویی، از خصوصیت "data-role="controlgroup به همراه خصوصیت "data-type="horizontal|vertical  برای مشخص کردن اینکه آیا گروه بندی دکمه ها به صورت افقی باشد یا عمودی، استفاده کنید. 


Select - انتخاب

به عناصر <select> اطلاق می شود. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-iconIcons Reference

 آیکن عنصر <select> را مشخص می کند. آیکن چیش فرض "arrow-d" است. 

data-iconposleft | right | top | bottom | notext

 مکان آیکن را مشخص می کند. 

data-inlinetrue | false

 مشخص می کند که آیا منوی انتخاب باید به صورت خطی باشد یا نه. 

data-minitrue | false

 مشخص می کند که آیا select مورد نظر باید دارای اندازه ی کوچک باشد یا عادی. 

data-native-menutrue | false

 هنگامی که به false ست شود، از select پیش فرض و مخصوص خود جی کوئری استفاده می کند( زمانی توصیه می شود که شما بخواهید استایل منوی انتخاب 

در تمام دستگاه های موبایل به صورت یکسان باشد). 

data-overlay-themeletter (a-z)

 رنگ تم منوی انتخاب پیش فرض جی کوئری را مشخص می کند( از آن به همراه خصوصیت "data-native-menu="false استفاده می شود). 

data-placeholdertrue | false

 می تواند در یک عنصر <option> ست شود که در یک select غیر بومی قرار دارد. 

data-rolenone

 از استایل دهی جی کوئری موبایل به منوهای انتخاب برای تبدیل شدن به دکمه، جلوگیری می کند. 

data-themeletter (a-z)

 رنگ تم عنصر select را مشخص می کند. 

Note

 برای گروه بندی کردن دکمه های رادیویی، از خصوصیت "data-role="controlgroup به همراه خصوصیت "data-type="horizontal|vertical  برای مشخص کردن اینکه آیا گروه بندی دکمه ها به صورت افقی باشد یا عمودی، استفاده کنید. 


نوار لغزنده

به ورودی ها با "type="range گفته می شود. 

خصوصیت dataمقدارتوضیحات
data-highlighttrue | false

 مشخص می کند که آیا لغزنده ی مورد نظر باید دارای مسیر رنگی باشد یا نه. 

data-minitrue | false

 مشخص می کند که آیا لغزنده ی مورد نظر باید دارای اندازه ی کوچک باشد یا عادی. 

data-rolenone

 از استایل دهی جی کوئری به کنترل های لغزنده به طوری که تبدیل به دکمه شوند، جلوگیری می کند. 

data-themeletter (a-z) 

 رنگ تم را برای کنترل اسلایدر مشخص می کند(ورودی و دستگیره و مسیر)

data-track-themeletter (a-z) 

رنگ تم را برای مسیر اسلایدر مشخص می کند. 

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان