سبد (0)

توابع کار با آرایه ها در PHP

آموزش کلیه توابع آرایه در PHP

توابع آرایه، به شما اجازه ی دسترسی و دستکاری آرایه را می دهند. 

از آرایه های ساده و آرایه های چند بعدی نیز پشتیبانی می شود. 


نصب کردن این توابع

توابع آرایه، جزئی از هسته ی php هستند. و نیازی نیست که این توابع را نصب کنید. 


توابع آرایه در php5

تابعتوضیحات
arrayاین تابع یک آرایه را ایجاد می کند.
array_change_key_case

این تابع، تمام کلیدهای درون یک آرایه را به حروف کوچک یا حروف بزرگ تغییر می دهد. 

array_chunk

این تابع، یک آرایه را به صورت آرایه های جدید، تکه تکه می کند. 

array_column

تابع ()array_column، مقادیر را از یک ستون تکی در آرایه ی دربردارنده، برمی گرداند. 

array_combine

تابع ()array_combine، از دو آرایه استفاده می کند و یک آرایه را ایجاد می کند به طوری که، کلیدها از آرایه ی اول و مقادیر از آرایه ی دوم انتخاب می شوند. 

array_count_values

این تابع، تمام مقادیر یک آرایه را می شمارد. 

array_diff

تابع ()array_diff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند، و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

array_diff_assoc

تابع ()array_diff_assoc کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

array_diff_key

تابع ()array_diff_key، کلیدهای دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و اختلاف های آنها را برمی گرداند.

array_diff_uassoc

تابع ()array_diff_uassoc، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت های آنها را برمی گرداند.

array_diff_ukey

تابع ()array_diff_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و مابه التفاوت آنها را برمی گرداند.

array_fill

تابع ()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند.

array_fill_keys

تابع ()array_fill_keys با استفاده از کلید های تعریف شده، یک آرایه را با مقادیر مورد نظر پر می کند.

array_filter

تابع ()array_filter مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع فراخوانی(callback) فیلتر می کند.

array_flip

تابع ()array_flip در یک آرایه، تمام کلیدها را با مقادیر نسبت داده شده به آنها، جا به جا می کند.

array_intersect

تابع ()array_intersect مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

array_intersect_assoc

تابع ()array_intersect_assoc، کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.

array_intersect_key

تابع ()array_intersect_key کلید های دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

array_intersect_uassoc

تابع ()array_intersect_uassoc کلیدها و مقایر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق ها را برمی گرداند.

array_intersect_ukey

 تابع ()array_intersect_ukey کلیدهای دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

array_key_exists

تابع ()array_key_exists در یک آرایه به دنبال یک کلید خاص می گردد و در صورتی که آن کلید موجود باشد، true را برمی گرداند و در صورتی که کلید موجود نباشد، false را برمی گرداند.

array_keys

تابع ()array_keys یک آرایه را برمی گرداند که شامل کلیدها است.

array_map

تابع ()array_map، هر مقدار از یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک آرایه با مقادیر جدید داده شده توسط آن تابع را برمی گرداند. 

array_merge

تابع ()array_merge یک یا چند آرایه در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.

array_merge_recursive

تابع ()array_merge_recursive یک یا چند آرایه را در یک آرایه ی دیگر ادغام می کند.

array_multisort

تابع ()array_multisort یک آرایه ی منظم شده را برمی گرداند.

array_pad

تابع ()array_pad یک تعداد مشخص از عناصر را با یک مقدار مشخص شده، در یک آرایه، الحاق می کند.

array_pop

تابع ()array_pop، آخرین عنصر از یک آرایه را حذف می کند.

array_product

تابع ()array_product درواقع حاصلضرب عناصر یک آرایه را محاسبه کرده و برمی گرداند.

array_push

تابع ()array_push یک یا چند عنصر را به انتهای یک آرایه اضافه می کند.

array_rand

تابع ()array_rand یک کلید تصادفی از یک آرایه را برمی گرداند. و یا اینکه اگر شما مشخص کنید، یک آرایه از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.

array_reduce

تابع ()array_reduce مقادیر مورد نظر در یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر می فرستد و یک رشته را برمی گرداند.

array_replace

تابع ()array_replace مقادیر اولین آرایه را با مقادیر آرایه های بعدی، جایگزین می کند.

array_replace_recursive

تابع ()array_replace_recursive مقادیر اولین آرایه را با مقادیر دیگر آرایه ها، به صورت بازگشتی، جایگزین می کند.

array_reverse

تابع ()array_reverse ترتیب عناصر یک آرایه را معکوس کرده و آن را برمی گرداند.

array_search

تابع ()array_search یک آرایه را برای یافتن یک مقدار، جستجو می کند و کلید آن را برمی گرداند

array_shift

تابع ()array_shift اولین عنصر از یک آرایه را حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.

array_slice

تابع ()array_slice قسمت های انتخابی از یک آرایه را برمی گرداند.

array_splice

 تابع ()array_splice عناصر انتخاب شده از یک آرایه را حذف می کند و و آنها را با عناصر جدیدی جایگزین می کند.

array_sum

 تابع ()array_sum  حاصلجمع تمام مقادیر درون یک آرایه را برمی گرداند.

array_udiff

 تابع ()array_udiff مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.

array_udiff_assoc

 تابع ()array_udiff کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تفاوت یا به عبارت دیگر اختلاف آنها را برمی گرداند.

array_udiff_uassoc

 تابع ()array_udiff_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تفاوت آنها را برمی گرداند.

array_uintersect

 تابع ()array_uintersect مقادیر دو یا چند آرایه را مورد مقایسه قرار می دهد و تطابق ها را برمی گرداند.

array_uintersect_assoc

 تابع ()array_uintersect_assoc ، کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

array_uintersect_uassoc

 تابع ()array_uintersect_uassoc کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و تطابق های آنها را برمی گرداند.

array_unique

 تابع ()array_unique در صورتی که یک مقدار دو بار تکرار شده باشد، یکی از آنها را حذف می کند.

array_unshift

 تابع ()array_unshift یک عنصر جدید را به یک آرایه الحاق می کند. این مقادیر جدید در ابتدای آرایه ی مورد نظر قرار خواهند گرفت.

array_values

 تابع ()array_values یک آرایه را برمی گرداند که دربردارنده ی تمام مقادیر یک آرایه می باشد.

array_walk

 تابع ()array_walk هر عنصر آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر، پاس می دهد.

array_walk_recursive

 تابع ()array_walk_recursive هر عنصر یک آرایه را در یک تابع تعریف شده توسط کاربر وارد می کند.

arsort

 تابع ()arsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی مرتب می کند و این مرتب شدن بر اساس مقدارها می باشد.

asort

 تابع ()asort یک آرایه ی انجمنی را به صورت صعودی و بر اساس مقادیر مرتب می کند.

compact

 تابع ()compact از متغیرها و مقادیر آنها یک آرایه ایجاد می کند.

count

 تابع ()count تعداد عناصر درون یک آرایه را برمی گرداند.

current

 تابع ()current درواقع، مقدار عنصر جاری را در یک آرایه برمی گرداند.

each

 تابع ()each، کلید و مقدار عنصر جاری را برمی گرداند و اشاره گر داخلی را به جلو می برد.

end

 تابع ()end اشاره گر داخلی را به عنصر آخر آرایه می برد و آن را در خروجی برمی گرداند. 

extract

تابع ()extract متغیرهای یک آرایه را به جدول نمادهای محلی وارد می کند.

in_array

تابع ()in_array یک مقدار مشخص را در یک آرایه جستجو می کند.

key

 تابع ()key کلید عنصر مورد نظر را از محل اشاره گر داخلی کنونی برمی گرداند.

krsort

 تابع ()krsort یک آرایه ی انجمنی را به صورت نزولی و بر اساس کلیدها، مرتب می کند.

ksort

از تابع ()ksort برای مرتب کردن یک آرایه ی انجمنی به صورت صعودی و بر اساس کلید ها استفاده می شود.

list

 از تابع ()list برای اختصاص دادن مقادیری به یک لیست از متغیرها استفاده می شود.

natcasesort

 تابع ()natcasesort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم natural order مرتب می کند.

natsort

 تابع ()natsort یک آرایه را با استفاده از الگوریتم "natural order" مرتب می کند.

next

 تابع ()next اشاره گر داخلی را به جلو می برد و عنصر بعدی آرایه را بعنوان خروجی برمی گرداند.

pos

 یک نام مستعار از تابع current است. 

prev

 تابع ()prev اشاره گر داخلی را به عنصر قبلی در آرایه می برد و آن را بعنوان خروجی برمی گرداند.

range

 تابع ()range یک آرایه ایجاد می کند که دربردارنده ی یک محدوده از عناصر است.

reset

 تابع ()reset اشاره گر داخلی تابع مورد نظر را به اولین عنصر آرایه منتقل می کند.

rsort

 تابع ()rsort یک آرایه ی اندیسی را به صورت نزولی مرتب می کند. 

shuffle

 تابع ()shuffle عناصر آرایه ی مورد نظر را به صورت تصادفی مرتب می کند. 

sizeof

 یک نام مستعار تابع count است. 

sort

 تابع ()sort یک آرایه ی اندیسی را به صورت صعودی مرتب می کند.

uasort

 تابع ()uasort مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.

uksort

 تابع ()uksort یک آرایه را بر اساس کلیدها، و با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مورد مقایسه قرار می دهد.

usort

تابع ()usort یک آرایه را با استفاده از یک تابع مقایسه ی تعریف شده توسط کاربر، مرتب می کند.

آموزش صوتی PHP

بستن
مدرس:
سوال و جواب:

ابزاری که در پیش روی دارید یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سایت بیاموز در زمینه آموزش است، این ابزار برای سهولت یادگیری شما کاربران محترم طراحی شده است.

فقط کافی است روی عنوان پاراگراف مورد نظرتان کلیک کنید تا پخش صدا آغاز شود ...!

تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان