سبد (0)

لایه های واسط کاربری اندروید

 لایه های واسط کاربری اندروید

واحد سازنده­ی اصلی واسط کاربری یک شئ View است که از کلاس View ایجاد شده است و یک ناحیه مستطیلی شکل را بر روی صفحه اشغال می کند و مسئول ترسیم و اداره­ی رویداد های مربوطه است. View  کلاس پایه برای ویجت هاست، که برای ایجاد مولفه های واسط کاربری تعاملی مانند دکمه ها، فیلدهای متنی و غیره به کار می روند.

ViewGroup یک زیر کلاس (کلاس فرعی) از View است و یک محفظه نامرئی را ایجاد می کند که سایر View ها یا ViewGroups ها را نگه می دارد و ویژگی های صفحه بندی آنها را تعریف می کند.

در سطح سوم ما صفحه بندی های مختلفی داریم که زیر کلاس های کلاس ViewGroup هستند و یک صفحه بندی نمونه، ساختار بصری یک واسط کاربری اندرویدی را تعریف می کند و می تواند یا در زمان اجرا با استفاده از اشئ ا View/ViewGroup ایجاد شود و یا شما می توانید صفحه بندی خود را با استفاده از فایل XML، main_layout.xml که در پوشه­ ی  res/layout  پروژه تان قرار دارد، مشخص کنید.

 

این آموزش بیشتر بر مبنای ایجاد واسط گرافیکی کاربری تان بر اساس صفحه بندی های تعریف شده در فایل XML است. یک صفحه بندی (layout)  می تواند شامل هر نوع ویجتی مانند دکمه ها، برچسب ها (label)، کادرهای متنی (textbox ها) و غیره باشد. بخش زیر یک مثال ساده از فایل XML ای است که دارای LinearLayout  است.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:layout_width="fill_parent"
   android:layout_height="fill_parent"
   android:orientation="vertical" >
   
   <TextView android:id="@+id/text"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="This is a TextView" />
      
   <Button android:id="@+id/button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="This is a Button" />
      
   <!-- More GUI components go here  -->
   
</LinearLayout>

پس از تعریف  layout، همانطور که  در پایین نشان داده شده است، می توانید منبع layout را در پیاده سازی callback ، Activity.onCreate() از کد اپلیکیشن خود بارگذاری کنید.

 

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
}

انواع Layout اندروید

تعدادی Layout به وسیله­ ی اندروید ایجاد شده اند که شما تقریبا از آنها در تمام اپلیکیشن های اندرویدی برای ایجاد view های مختلف استفاده می کنید.

 • Linear Layout /  LinearLayout یک گروه view است که view های فرزند را در یک جهت واحد (افقی یا عمودی) ردیف می کند.

 • Relative Layout / RelativeLayout یک گروه view است که view های فرزند را در مکان های مربوطه نمایش می دهد.

 • Table Layout/ TableLayout، view ای است که view های فرزند را در سطر ها و ستون ها گروه بندی می کند.

 • Absolute Layout / AbsoluteLayout شما را قادر می سازد که مکان دقیق فرزندان آن را تعیین کنید.

 • Frame Layout / FrameLayout مکانی بر روی صفحه است که شما می توانید از آن برای نمایش یک view واحد، استفاده کنید.

 • List View / یک گروه view است که لیستی از آیتم های قابل اسکرول کردن را نمایش می دهد.

 • Grid View / یک گروه view (ViewGroup) است که آیتم ها را در یک صفحه (grid) دو بعدی قابل اسکرول کردن نمایش می دهد.

ویژگی های Layout

هر Layout دارای مجموعه ای از ویژگی هاست که خصوصیات بصری آن Layout را تعریف می کنند. تعدادی ویژگی مشترک در بین تمام Layout ها وجود دارد و ویژگی های دیگری نیز وجود دارد که مختص هر layout  است. در ادامه تعدادی از ویژگی های مشترکی که برای تمام Layout ها به کار می روند لیست شده اند.

 • android:id     شناسه ای است که به صورت منحصر به فرد view را مشخص می کند.

 • android:layout_width     عرض Layout را مشخص می کند.

 • android:layout_height      ارتفاع Layout را مشخص می کند.

 • android:layout_marginTop       نشان دهنده­ی فضای اضافی در قسمت بالای Layout است.

 • android:layout_marginBottom      نشان دهنده­ی فضای اضافی در قسمت پایین Layout است.

 • android:layout_marginLeft         نشان دهنده­ی فضای اضافی در سمت چپ Layout است.

 • android:layout_marginRight       نشان دهنده­ی فضای اضافی در سمت راست Layout است.

 • android:layout_gravity     نحوه قرارگیری view های فرزند را تعیین می کند.

 • android:layout_weight       تعیین  میکند که چه مقدار فضای اضافی در Layout باید به view اختصاص داده شود.

 • android:layout_x     مختصاتِ x مربوط به Layout را مشخص می کند. 

 • android:layout_y          مختصات y مربوط به Layout را مشخص می کند.

 • android:paddingLeft        نشان دهنده­ی فضای پر شده­ی سمت چپ Layout است

 • android:paddingRight           نشان دهنده­ی فضای پر شده­ی سمت راست Layout است

 • android:paddingTop           نشان دهنده­ی فضای پر شده­ی بالای Layout است

 • android:paddingBottom          نشان دهنده­ی فضای پر شده­ی پایین Layout است

در اینجا عرض و ارتفاع ابعاد layout/view هستند که می توانند بر حسب dp (پیکسل های مستقل از تراکم)، sp (پیکسل های مستقل از مقیاس)، pt (نقاطی که به اندازه 1/72 ام، از یک اینچ هستند)، px (پیکسل ها)، mm(میلیمتر) و نهایتا بر حسب (اینچ) بیان شوند.

شما می توانید عرض و ارتفاع را با اندازه گیری دقیق مشخص کنید، ولی اغلب از یکی از این ثوابت برای تنظیم عرض یا ارتفاع  استفاده می شود

android:layout_width=wrap_content  : به view شما می گوید که  سایز خودش را با ابعاد مورد نیاز به وسیله­ ی محتوای آن تطبیق دهد.

android:layout_width=fill_parent: به view شما می گوید که به بزرگی view پدر خود شود.

ویژگی Gravity نقش مهمی را در تعیین مکان شئ view بازی می کند و می تواند یک یا تعداد بیشتری از ثابت های زیر را (که به وسیله­ ی "|" از هم جدا می شوند) بگیرد.

ثابت

مقدار

توصیف

Top

0x30

شئ را بدون تغییر سایز به بالای محفظه[1] آن می برد.

bottom

0x50

شئ را بدون تغییر سایز به پایین محفظه آن می برد.

left

0x03

شئ را بدون تغییر سایز به سمت چپ محفظه آن می برد.

right

0x05

شئ را بدون تغییر سایز به سمت راست محفظه آن می برد.

center_vertical

0x10

شئ را در مرکز عمودی محفظه آن قرار می دهد.

fill_vertical

0x70

در صورت نیاز سایز عمودی شئ را افزایش می دهد طوری که شئ کاملا محفظه اش را پر کند.

center_horizontal

0x01

شئ را بدون تغییر سایز در مرکز عمودی محفظه آن قرار می دهد.

fill_horizontal

0x07

در صورت نیاز سایز افقی شئ را افزایش میدهد طوریکه شئ کاملا محفظه اش را پر کند.

Center

0x11

شئ را بدون تغییر سایز در هر دو جهت محورهای عمودی و افقی در مرکز محفظه قرار می دهد.

Fill

0x77

در صورت نیاز سایز افقی و عمودی شئ را طوری افزایش می دهد که شئ کاملا محفظه اش را بپوشاند.

clip_vertical

0x80

یک گزینه اضافی که می تواند برای داشتن لبه بالایی و / یا لبه پایینی شئ فرزند که با توجه به مرزهای محفظه برش می خورد، به کار برود.  برش لبه ها بر مبنای مرکز ثقل عمودی خواهد بود. یک مرکز ثقل بالا لبه­ی پایینی را قطع می کند. و یک مرکز ثقل پایین، لبه­ی بالایی را قطع می کند و هیچیک از این دو، هر دو لبه را با هم قطع نمی کنند.

clip_horizontal

0x08

یک گزینه اضافی که می تواند برای داشتن لبه بالایی و / یا لبه پایینی شئ فرزند که با توجه به مرزهای محفظه برش می خورد، به کار برود. برش لبه ها بر مبنای مرکز ثقل افقی خواهد بود. یک مرکز ثقل سمت چپ لبه­ی سمت راست را قطع می کند. و یک مرکز ثقل سمت راست، لبه­ی سمت چپ را قطع می کند و هیچیک از این دو، هر دو لبه را با هم قطع نمی کنند.

Start

0x00800003

شئ را بدون تغییر سایز به ابتدای محفظه آن می برد.

End

0x00800005

شئ را بدون تغییر سایز به انتهای محفظه آن می برد.

شناسایی view

یک شئ view میتواند یک شناسه منحصر به فرد داشته باشد، که به شی تخصیص می یابد و برای مشخص کردن منحصر به فرد view در سلسله مراتب به کار می رود. سینتکس یک ID در داخل تگ XML به صورت زیر است

 

android:id="@+id/my_button"

در ادامه توصیف مختصری از علامت های @ و + ارائه شده است.

نماد (at) @ در آغاز یک رشته نشان دهنده­ی این است که تجزیه کننده­ی XML باید باقی مانده­ی رشته ID را بسط داده و تجزیه کند و آن را به عنوان یک شناسه­ی منبع استفاده کند.

نماد جمع (+) به این معناست که این رشته یک نام منبع جدید است و باید ایجاد شده و به منابع ما اضافه شود. برای ایجاد نمونه ای از شی view و گرفتن آن layout از دستور زیر استفاده کنید

 

Button myButton =(Button) findViewById(R.id.my_button);
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین - بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه