سبد (0)

تراز و توزیع لایه ها در فتوشاپ

تراز و توزيع لايه ها در فتوشاپ

در اين درس از مجموعه لايه هاي فتوشاپ، ياد خواهيم گرفت که چگونه به راحتي و به صورت خودکار لايه هاي درون يک سند را با استفاده از ابزار Move و برخي گزينه هاي مفيد در نوار Option، تراز و توزيع نماييم. در پايان اين آموزش، خواهيم ديد که چگونه گروه هاي لايه، چيزي که ما در آموزش قبلي به آن پرداختيم، مي تواند در متمرکز کردن چندين لايه به صورت همزمان به ما کمک کند.

در اينجا سندي است که من براي نمايش چندين بلوک چوبي در صفحه خود باز کرده ام:

Wooden blocks inside a Photoshop document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سند اصلي

هم اکنون، بلوک ها در همه جا پراکنده است، اما آنچه که ميخواهیم اين است که آنها در يک الگو شبکه 3*3 مرتب کنیم. اگر به پنل Layers نگاه کنيم، مي بينيم که هر بلوک در لايه ي خود بالاي لايه پس زمينه نشسته است. من جلوتر مي روم و هر لايه را بر اساس جايي که ميخواهم در grid ظاهر شود تغيير نام مي دهم.("بالا سمت چپ"، "بالا سمت راست"، "پايين راست"  و غيره)

The Layers panel in Photoshop CS5. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

در پنل Layers هر بلوک در لايه مربوط به خود ظاهر شده است.

چگونه مي توانیم دوباره ترتيب بلوک ها را داخل سند تغيير دهیم و آنها را با يکديگر تنظيم نمايیم؟ خب، مي توانیم آنها را با ابزار Move به صورت دستي به جايي که مي خواهیم بکشیم، اما اين زمان زيادي مي برد و شک دارم که چشمي بتوانیم آنها را کاملا مرتب و تنظيم کنیم. راهي بهتر، و راحتتر اين است که اجازه دهیم فتوشاپ اين کار را به صورت خودکار با استفاده از گزينه هاي Align و Distribute اش انجام دهد!

براي دسترسي به قسمت Align و Distribute، بايد ابزار Move  را انتخاب کنيم، پس آن را از بالاي پنل Tools انتخاب مي کنیم:

Selecting the Move Tool from the Tools panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب ابزار Move

با انتخاب ابزار Move، گزينه هاي Align و Distribute به صورت مجموعه اي از آيکون ها در بالاي صفحه در نوار Options ظاهر مي شوند. در حال حاضر آيکون ها خاکستري و غيرقابل دستري اند چراکه تنها در پنل Layers يک لايه را انتخاب کرده ایم، و نقطه اي وجود ندارد که بتواند با آن خودش را تراز و تنظيم کند:

Photoshop Align and Distribute options in the Options Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

با انتخاب ابزار Move گزينه هاي Align و Distribute ظاهر مي شوند.

اجازه دهيد ببينیم چه اتفاقي مي افتد اگر چندلايه را انتخاب کنیم.  در حال حاضر لايه "بالاسمت چپ" را که بالاي ساير لايه هاست انتخاب کرده ایم:

The top layer is selected in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب لايه هاي بالاچپ، بالاوسط و بالا راست از پنل Layers

لايه هاي بالا وسط و بالا راست را با نگه داشتن دکمه و کليک بر روي لايه ي بالا راست انتخاب مي کنیم. به اين صورت علاوه بر لايه بالاچپ لايه هاي بالاوسط و بالاراست نيز يکباره انتخاب شده اند:

Selecting three layers at once in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب لايه هاي بالاچپ، بالاوسط و بالا راست از پنل Layers.

با انتخاب بيش از يک لايه، گزينه هاي Align و Distribute فعال مي شوند. اجازه دهيد نگاهي دقيق تر به آنها بياندازيم.


گزينه هاي تراز يا Align

6 آيکون اول از سمت چپ در اين رديف گزينه هاي Align مي باشند. از چپ به راست ترازلبه هاي بالايي، تراز عمودي از وسط، تراز لبه هاي پاييني، تراز لبه هاي سمت چپ، تراز افقي از وسط و تراز لبه هاي راست را داريم. اين گزينه ها محتواي دو يا چند لايه را بر اساس کناره هاي محتوا يا وسط هاي محتوا مرتب مي کند:

The Align options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

 Layers.6 گزينه Align_ کناره هاي بالا، وسط هاي عمودي، لبه هاي پاييني،لبه هاي چپ، وسط هاي افقي و کناره هاي راست.

 

گزينه هاي Distribute

بعد از آن 6 گزينه Distribute را داريم، که محتواي چند لايه را مي گيرد و فضاي خالي را به صورت مساوي حذف مي کند. از چپ به راست داريم، توزيع لبه هاي بالا، توزيع وسط ها عمودي، توزيع لبه هاي پايين، توزيع کناره هاي چپ، توزيع وسط ها افقي، و در نهايت، توزيع لبه هاي راست. توجه داشته باشدي که شما به سه يا بيشتر از آن انتخاب لايه ها از پنل Layer  نياز داريد تا گزينه هاي Distribute فعال شود:

The Distribute options in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

6 گزينه Distribute  _ لبه هاي بالا، وسط ها عمودي، لبه هاي پايين، کناره هاي چپ، وسط ها افقي و لبه هاي راست.
 

اجازه دهيد ببينيم چطور مي توان از اين گزينه هاي تراز و توزيع براي دوباره مرتب کردن اين بلوک ها در سندمان استفاده کنيم . همانطور که يک لحظه پيش ديديم، بالاچپ، بالامرکز و بالاراست را در پنل Layers انتخاب کردیم.  قصد داریم به طور موقت ساير بلوک ها را در سند با کليک برروي آيکون Visibility لايه شان خاموش کنیم. شما براي استفاده از گزينه هاي Align و Distribute لازم نيست ساير لايه ها را خاموش کنيد. ما اين کار را ميکنیم تا راحت تر ببينيم در سند چه اتفاقي مي افتد:

The Layer Visibility icons in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

خاموش کردن ساير بلوک ها با کليک برو روي آيکون هاي Visibility

با خاموش شدن ساير بلوک ها، تنها سه لايه اي که انتخاب کرده بودیم قابل مشاهده باقي مي ماند. دوباره مي گويیم، که خاموش کردن ساير بلوک ها تنها براي اين است که بهتر ببينم چه اتفاقي خواهد افتاد. براي استفاده از اين گزينه ها نيازي به خاموش يا روشن کردن لايه ها نيست:

The blocks on the selected layers remain visible. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي گزينه Align Top Edges .
  بلوک هاي لايه هاي بالا چپ، بالا وسط و بالا راست تنها قابل مشاهده هستند.

اولين کاري که مي خواهیم انجام دهیم اين است که اين سه بلوک را به صورت افقي از لبه هاي بالاي بلوک ها مرتب کنیم. براي اين کار، با انتخاب سه لايه از پنل Layers، همه کاري که نياز است انجام دهیم کليک کردن بر روي گزينه ترازکردن از لبه هاي بالا ياAlign Top Edgesاست:

The Align top edges option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کلیکه روی گزینه Align Top Edge.

فتوشاب به سه بلوک نگاه مي کند و مي سنجد که کداميک به قسمت بالايي سند نزديک تر است، سپس دو بلوک ديگر را به سمت بالا حرکت مي دهد تا لبه بالايي هر سه را تراز کند، و اين کار فورا انجام مي شود: 

Aligning the blocks to their top edges. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سه بلوک اکنون از لبه بالايي تراز شده اند.

مي خواهیم سه بلوک را به صورت افقي توزيع کند به طوري که فضاي خالي اطراف آنها برابر باشد، بنابراين( دوباره سه لايه در پنل Layers انتخاب شده است) ،توزيع وسط ها به صورت افقي يا Distribute Horizental Centers را از نوار Options انتخاب مي کنیم:

The Distribute horizontal centers option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزينه Distribute Horizental Centers

دوباره فتوشاپ به سه بلوک نگاه مي کند، نگاه مي کند که بلوک سمت چپ کجاست و  بلوک سمت راست در کجاست، سپس بلوک وسطي را به گونه اي حرکت مي دهد که فضاي خالي بين دوبلوک برابر شود. بلوک هاي کناري حرکت نمي کنند. تنها بلوکي که وسط است حرکت مي کند:

Distributing the blocks horizontally in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بلوک ها اکنون به صورت افقي فضاي خالي مساوي دارند.

با سه لايه بالايي که در جايشان قرار گرفتند، لايه هاي وسط چپ و پايين چپ را نيز با کليک بر روي آيکون هاي Visibility شان در پنل Layers قابل مشاهده مي کنیم:

Turning on the Middle Left and Bottom Left layers. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي آيکون هاي Visibility لايه هاي وسط چپ و پايين چپ

اينکار باعث مي شود دو بلوک ديگر در سند روشن شوند. بلوک “T” آبي در لايه سمت چپ وسط و “H” نارنجي در لايه پايين چپ مي باشد:

The Middle Left and Bottom Left blocks appear in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دو بلوک ديگر به سند اضافه شد.

مي خواهیم از لبه هاي سمت چپ دو بلوک جديد با لبه سمت چپ بلوک "P"  در گوشه بالاي چپ تراز را انجام دهیم، بنابراين اولين کاري که بايد انجام دهیم اين است که سه لايه را از پنل Layers انتخاب کنیم. با کليک بر روي لايه ي بالاراست و نگه داشتن دکمه هاي Ctrl در ويندوز و Command در مک، و کليک بر روي لايه هاي وسط چپ و پايين چپ. سه لايه اکنون انتخاب شدند:

Selecting the Top Left, Middle Left and Bottom Left layers in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب لايه هاي بالاچپ، وسط چپ و پايين چپ

با انتخاب اين سه لايه،  بر روي گزينه تراز از لبه هاي چپ يا Align Left Edges در نوار Options کليک مي کنیم:

The Align Left Edges option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي گزينه Align Left Edges.

فتوشاپ به سه بلوک نگاه مي گند، بررسي مي کند کداميک به سمت چپ سند نزديک تر است، سپس دو بلوک ديگر را به سمت چپ حرکت مي دهد به طوري که هر سه از سمت چپ تراز و مرتب شوند:

Aligning the left edges of the three blocks. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سمت چپ بلوک ها اکنون تراز شده است.

هنوز بايد فضاي بين سه بلوک را درست کنیم، اما برخواهیم گشت.

اقدام به روشن کردن لايه هاي پايين وسط و پايين راست با کليک بر روي آيکون Visibility آنها مي کنیم:

Turning on the Bottom Center and Bottom Right layers in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي آيکون Visibility لايه هاي وسط پايين و راست پايين.

اين کار بلوک هاي "O" آبي(پايين وسط) و "P"  قرمز(راست پايين) در پايين را روشن مي کند:

The bottom three blocks appear in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

دو بلوک جديد در پايين اکنون قابل مشاهده اند.

انتخاب سه لايه را در يک بار با کليک روي لايه پايين چپ در پنل Layers، و سپس نگه داشتن کليد Shift و کليک روي لايه پايين راست، انتخاب کردیم. هر سه لايه به همراه لايه پايين وسط در بين ، اکنون انتخاب شده اند: 

Selecting three layers at once in the Layers panel in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب لايه هاي  پايين چپ، پايين وسط و پايين راست

مي خواهیم لبه هاي پايين لايه ها را تراز کنیم، بنابراين گزينه تراز لبه هاي پاييني يا Align Bottom Edges را از نوار Options کليک مي کنیم:

The Align Bottom Edges option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک روي گزينه Align Bottom Edges

فتوشاپ تشخص مي دهد که کدام بلوک از لبه پايين به پايين سند نزديکتر است و دو بلوک ديگر را به سمت پايين حرکت مي دهد به طوري که سه بلوک از پايين تراز شوند:

Aligning the bottom edges of the three blocks in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

لبه هاي پاييني بلوک ها اکنون تراز شدند.

حالا بلوک "H" در گوشه پايين چپ جاي گرفته، مي خواهیم فضاي خالي بين بلوک ها  را در قسمت چپ ثابت کنیم. براي اين کار لايه هاي بالا چپ و وسط چپ و پايين چپ را از پنل Layers انتخاب مي کنیم:

Selecting the Top Left, Middle Left and Bottom Left layers in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب لايه هاي بالاچپ، وسط چپ و پايين چپ

با انتخاب اين سه لايه، روي گزينه توزيع وسط ها به صورت عمودي يا Distribute Vertical Centers را از نوار Options کليک مي کنیم :

The Distribute Vertical Centers option in the Options Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزينه  Distribute Vertical Centers

فتوشاپ نگاه مي کند به موقعيت بلوک هاي بالا و پاييني، سپس بلوک وسط را به گونه حرکت مي دهد که فضاي خالي بين آنها به صورت مساوي شود:

Spacing the three left blocks vertically. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

سه بلوک از سمت چپ به صورت مساوي تراز شده اند.
 

بسيار خب. لايه وسط راست را با کليک بر روي دکمه visibility روشن مي کنیم.

Clicking on the visibility icon for the Middle Right layer. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

روشن کردن لايه وسط راست

اين کار بلوک "S" به رنگ سبز را در سمت راست روشن مي کند:

The block on the Middle Right layer becomes visible. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بلوک سبز"S " در لايه وسط راست روشن شد.

براي تراز کردن لبه هاي راست از سه بلوک ("O"، "S" و بلوک"P")، ابتدا لايه هاي بالا راست، وسط راست و پايين راست را از پنل Layers انتخاب مي کنیم:

Selecting the Top Right, Middle Right and Bottom Right layers in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب سه لايه بالا راست، وسط راست و پايين راست

سپس بر روي گزينه Align Right Edges از نوار Options کليک مي کنیم:

The Align Right Edges option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي گزينه Align Right Edges

فتوشاپ تشخيص مي دهد که کداميک از سه بلوک به سمت راست سند نزديک تر است و سپس دو بلوک ديگر را به سمت راست حرکت مي دهد و هر سه بلوک را از راست تراز مي کند:

The right edges of the three blocks are now aligned. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

لبه هاي راست سه بلوک حالا تراز شدند

همچنين نياز داریم فضاي خالي بين سه بلوک از هر طرف مساوي باشد، براي همين بر روي گزينه Distribute Vertical Centers از نوار Options کليک مي کنیم، همانند کاري که براي سه بلوکِ در سمت چپ انجام دادیم:

The Distribute Vertical Centers option in the Options Bar. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک کردن دوبار بر روي گزينه Distribute Vertical Centers

حالا سه بلوک از راست تراز شده اند و فصاي بين آنها نيز مساوي است:

The right blocks are now spaced equally. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بلوک ها بعد از کليک بر روي گزينه Distribute Vertical Centers

در نهايت لايه وسط مرکز را با کليک بر روي آيکون Visibility از پنل Layers روشن مي کنیم:

Turning on the Middle Center layer in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

روشن کردن لايه وسط مرکز

با اين کار بلوک "O"  در وسط روشن مي شود:

The block in the middle center becomes visible in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بلوک "O" اکنون در وسط روشن است

لازم است بلوک وسط با بلوک هاي کناري اش تراز شود، براي همين لايه هاي وسط چپ،وسط مرکز و وسط راست را از پنل Layers انتخاب مي کنیم:

Selecting the Middle Left, Middle Center and Middle Right layers in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب سه لايه وسط

سپس بر روي گزينه Align Top Edges  از نوار Options کليک مي کنیم:

The Align top edges option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي Align Top Edges از  نوار Options

فتوشاپ بلوک وسطي را به سمت بالا حرکت مي دهد تا از لبه بلالايي با بلوک هاي "T" و "S"  تراز شود، حالا فرمت گريد ما کامل شده است، با تشکر از گزينه هاي تراز و توزيع در فتوشاپ:

The blocks have now been aligned and distributed in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

گزينه هاي Align and Distribute به راحتي بلوک ها را مرتب کردند.

البته، هنوز مشکل باقي است. ممکن است بلوک ها بين خودشان تراز شده باشند، اما هنوز طرح کلي بايد وسط سند قرار بگيرد. براي اين کار يک راه حرکت دادنِ هر بلوک به صورت مجزا وجود دارد، ولي راه ساه تر اين است که همه را در يک لايه گروهي قرار دهيم، چيزي که در آموزش قبلي فراگرفتيم.

براي قراردادن در يک گروه، ابتدا بايد تمام لايه ها را انتخاب کرد، با کليک بر روي لايه بالا چپ و نگه داشتن دکمه Shift و کليک بر روي لايه پايين راست بالاي لايه پس زمينه، تمام لايه ها انتخاب مي شوند:

Selecting all the blocks layers in the Layers panel. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب تمام بلوک ها به صورت يکجا

بعد از انتخاب تمام لايه ها، برروي آيکون Menu در سمت راست بالاي پنل Layers کلیک می کنیم.

The Layers panel menu icon in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب آيکون Menus

گزينه New Group from Layers  ظاهر مي شود:

Choosing New Group from Layers from the Layers panel menu. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب New Group from Layers از منوي پنل Layers

فتوشاپ پنجره اي باز مي کند که از شما اسم گروه لايه را مي پرسد. نام آن را “Blocks” ميگذاریم، سپس بر روي گزينه Ok کليک مي کنیم تا پنجره بسته شود:

Naming the new layer group. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

اسم گذاري نام گروه لايه.

اگر به پنل Layers نگاه کنيم مي بينيم که تمام لايه ها درون گروه لايه با عنوان “Blocks” قرار گرفته اند:

The blocks layers are now inside a layer group named Blocks. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

لايه هاي انتخاب شده اکنون در گروه لايه قرار گرفته اند.

يکي از مزاياي خوبه گروه هاي لايه اين است که پنل Layers را تميز و سازمان يافته جلوه مي دهد، و اين امکان را مي دهد که همه لايه ها را يکجا حرکت دهيم اگر به صورت جداگانه باشند. گروه Blocks  اکنون از پنل Layers  انتخاب شده است،  کليد Shift را نگه مي داریم تا لايه پس زمينه را هم انتخاب کنیم:

Selecting the layer group and the Background layer at once. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

انتخاب گروه Blocks و لايه Background

همان گونه که در آموزش لايه Background ياد گرفتيم، اين لايه به صورت قفل شده مي باشد به طوري که نمي توان حول سند آن را حرکت داد. تنها چيزي که مي توانیم حرکت دهیم لايه گروه است. روي گزينه Align Vertical Center از نوار Options کليک مي کنیم:

The Align Vertical Centers option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک بر روي Align Vertical Center از نوار Options.

فتوشاپ لايه هاي بلوک ها را که در گروه قرار دارند به صورت عمودي با لايه Background تراز مي کند:

The blocks are now aligned vertically with the Background layer. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

بلوک ها درون لايه گروه همانند يک لايه تراز شدند.

و در نهايت، روي گزينه Align Horizontal Centers  از نوار Options کليک کنیم:

The Align Horizontal Centers option in the Options Bar in Photoshop. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

کليک روي گزينه AlignHorizontal Centers.

اين گزينه به صورت افقي نيز بلوک ها را با پس زمينه تراز مي کند، مرکز قرار گرفتن طرح در سند:

The blocks are now aligned horizontally with the Background layer and centered in the document. Image © 2011 Photoshop Essentials.com

لايه گروه به راحتي در مرکز سند قرار گرفت.
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehi مجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت آنلاین -  بانک ملت معرفی بیاموز در شبکه سه