ابزار Shape Dynamics در فتوشاپ

ابزار Shape Dynamics

در این بخش از آموزش فتوشاپ، به معرفی ابزار Shape Dynamics خواهیم پرداخت.


برای دسترسی به این ابزار بر روی گزینه ی Shape Dynamics در پنل Brushes کلیک می کنیم:

Selecting Shape Dynamics in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Shape Dynamics

صفحه ی مربوط به ابزار Shape Dynamics نمایش داده خواهد شد.

The Shape Dynamics options in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

صفحه ی Shape Dynamics

با استفاده از  ابزارShape Dynamics قادر خواهیم بود که سایز، زاویه و میزان گرد بودن brush را تنظیم کنیم که تنظیمات و لغزنده های مربوط به تغییر تنظیمات هر کدام از آن ها در شکل زیر نشان داده شده است.

The Size, Angle and Roundness headings in the Shape Dynamics options. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

سه امکان اصلیShape Dynamics

دقت شود که هر کدام از این گزینه ها با استفاده از لغزنده های بالای سرشان قادر به تغییر خواهند بود.

The Control options for the Size, Angle and Roundness sections of Shape Dynamics. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

لغزنده های گزینه های مختلف

به طور پیش فرض هر کدام از این گزینه ها و امکانات بر روی Off تنظیم شده اند.


گزینه سایز

اگر بر روی پنجره ی کنار گزینه ی Size کلیک کنیم حالت های مختلف این گزینه نشان داده خواهند شد که در ادامه به معرفی هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

The options for controlling the Size of the brush in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

گزینه های مختلف گزینه ی Size


گزینه Fade

اولین گزینه مربوط به گزینه ی Size گزینه ی Fade است که به طور پیش فرض بر روی 25 قرار دارد.

این گزینه در واقع باعث کوچک تر نشان دادن ابزار خواهد شد.

The Fade option set to 25 steps by default. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Fade

برای بهتر متوجه شدن کارایی این گزینه بر روی گزینه ی Brush Tip Shape در کنار صفحه کلیک می کنیم:

The Brush Tip Shape options in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Brush Tip Shape

مشاهده می شود که چون گزینه ی Fade را بر روی 25 قرار دادیم تعداد 25 عدد دایره در شکل که نمایی از Brush ما است، نشان داده می شود که با استفاده از گزینه ی Spacing می توانیم فاصله ی بین این دایره ها را تنظیم نماییم.

A preview of the Fade option in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Spacing

حال اگر Fade را بر روی 15 قرار دهیم:

Lowering the number of Fade steps to 15. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیم Fade بر روی 15

تغییرات مشاهده خواهند شد:

The brush stroke now fades out in 15 steps. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

شکل تنظیم شده بر روی 15

دقت شود که انتخاب این گزینه باید منطقی و درست باشد.


گزینه Minimum Diameter

با فعال کردن این گزینه کم ترین سایز ممکن برای Brush به طور پیش فرض انتخاب می شود.

Increasing the Minimum Diameter of the brush to 10%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه یMinimumDiameter

اگر میزان آن را بر روی 10 قرار دهیم می توانیم به راحتی تغییرات را ملاحظه نماییم.

A preview of the brush stroke with a minimum diameter of 10%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات اعمال شده


گزینه Pen Pressure

دومین گزینه از گزینه های مربوط به Size گزینه ی Pen Pressure است:

Selecting Pen Pressure for the Size Control option in the Brushes panel. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Pen Pressure

در حقیقت می توان گفت این گزینه، ضخامت مربوط به Brush را تغییر می دهد:

The preview of the brush stroke with Pen Pressure selected for the size control in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

شکل مربوط به Pen Pressure

چنان چه در هنگام کار با این گزینه با پیغام خطایی مواجه شدید بدین منظور است که عددی را که برای این قسمت تنظیم کرده اید عدد منطقی و قابل قبولی برای برنامه نیست.

A warning box inside the Shape Dynamics controls in the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

مشاهده خطا


گزینه Pen Tilt

سومین گزینه از گزینه های مربوط به Size گزینه ی Pen Tilt است:

Selecting Pen Tilt for the Size Control option in the Brushes panel. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Pen Tilt

می توان این گونه بیان کرد که این گزینه میزان حساسیت Brush را تنظیم خواهد کرد که در نوع خود باعث کارایی بهتر Brush خواهد شد.

این گزینه را می توان با استفاده از Tilt Scale تنظیم نمود.

The Pen Tilt Scale option in the Shape Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیمات مربوط بهTilt Scale


گزینه Stylus Wheel

چهارمین گزینه از گزینه های مربوط به Size گزینه ی Stylus Wheel است:

Selecting Stylus Wheel for the Size Control option in the Brushes panel. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Stylus Wheel

این گزینه در حقیقت جز گزینه های کم محبوب می باشد و هنگامی استفاده می شود که کاربر نیاز داشته باشد از Airbrush استفاده کند و زمانی که با پیغام خطا مواجه می شویم بیان گر آن است که انتخاب غیر معقولی را انجام داده ایم.

A warning icon appears when I choose Stylus Wheel. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

مشاهده خطا

گزینه Size Jitter

پس از اینکه یکی از گزینه های دلخواه را بر حسب نیاز برای Control انتخاب کردیم و یا اینکه تصمیم به خاموش گذاشتن آن گرفتیم نوبت به گزینه ی Size Jitter خواهد رسید که به آن لغزنده ی Size نیز می گوییم، که با استفاده از آن می توان به راحتی میزان گردی و صافی Brush را تغییر داد.

این مقدار را بر روی 70 قرار می دهیم:

The Size Jitter slider in the Shape Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیمات Size Jitter

تغییرات در Brush مشاهده می شوند:

A preview of the brush stroke with Size Jitter applied. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات Brush

حال آن را بر روی 50 قرار داده و تغییرات را مشاهده می کنیم:

A brush stroke with pen pressure and size jitter combined in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

قرار گیری Brush بر روی50


منوی Angle

 بار دیگر گزینه ی BrushTip Shape را انتخاب می کنیم:

Choosing the Hard Elliptical 45 pixel brush from the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب Brush Tip Shape

بر روی پنجره ی مربوط به Control منوی Angle کلیک می نماییم، مشاهده می شود که گزینه های مختلفی نشان داده می شوند که به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

The options for controlling the Angle of the brush in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

گزینه های مختلفControl


گزینه های Fade, Pen Pressure, Pen Tilt, Stylus Wheel

مشاهده می شود که گزینه های مربوط به Size نیز در اینجا قرار دارند که این بار به جای سایز بر روی زاویه ی دایره های Brush عملیات انجام می دهند، اگر گزینه ی Fade را انتخاب کنیم و آن را بر روی 15 قرار دهیم:

Setting the Angle control to Fade and lowering the steps to 15. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب 15 برای Fade

ملاحظه می شود که زاویه ی دایره های Brush هر کدام به اندازه ی 15 درجه چرخیده اند.

The brush tip rotating over 15 steps. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

چرخیدن دایره ها

با انتخاب سایر گزینه ها تغییرات دیگری در شکل دایره ها به وجود خواهد آمد:

A brush stroke in Photoshop rotated dynamically by pen pressure. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

اعمال تغییرات بر روی دایره ها


گزینه های Direction and Initial Direction

تنظیمات را بر روی Direction قرار می دهیم:

Setting the Control option for the brush angle control to Direction. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه ی Direction

مشاهده می شود که دایره ها در یک جهت خاص و پشت سر هم قرار خواهند گرفت:

The brush now follows the direction we paint in. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

در یک جهت قرار گرفتن دایره ها

و اگر گزینه ی Initial Direction را انتخاب کنیم:

Setting the Control option for the brush angle control to Initial Direction. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب گزینه یInitialDirection

می توانیم تغییرات را نسبت به حالت قبل ببینیم.

A brush stroke using the Initial Direction option for the angle control. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات اعمال شده در اثر انتخابInitial Direction


گزینه Angle Jitter

پس از اینکه یکی از گزینه های دلخواه در فتوشاپ را بر حسب نیاز برای Control انتخاب کردیم و یا اینکه تصمیم به خاموش گذاشتن آن گرفتیم نوبت به گزینه ی Angle Jitter خواهد رسید که به آن لغزنده ی زاویه نیز می گوییم، که با استفاده از آن می توان به راحتی میزان زاویه ی Brush را به صورت دلخواه و رندوم تغییر داد.

The Angle Jitter option in the Shape Dynamics in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیماتAngleJitter

آن را به جای 50 بر روی 20 قرار می دهیم تا تغییرات ملموس تر شوند.

A brush stroke with Angle control set to Direction and a Jitter value of 20%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات اعمال شده در اثر انتخاب 20 درصد


گزینه Roundness

بار دیگر گزینه ی BrushTip Shape را انتخاب می کنیم:

Choosing the Hard Round 19 pixel brush from the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

انتخاب Brush Tip Shape

بر روی پنجره ی مربوط به Control منوی Roundness کلیک می نماییم، مشاهده می شود که گزینه های مختلفی نشان داده می شوند که به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.

The Roundness controls in the Shape Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

گزینه های مختلف Control


گزینه Fade

اگر آن را بر روی 10 قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که 10 عدد دایره به صورت نزولی از چپ به راست نشان داده خواهند شد:

A brush stroke with the roundness fading out in 10 steps in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

10 دایره ی نشان داده شده

اگر گزینه ی Pen Tilt را انتخاب کنیم و آن را بر روی 90 تنظیم کنیم، مشاهده می شود که تغییرات متفاوتی نسبت به حالت قبل ایحاد خواهد شد که کاربر با انتخاب هر کدام قادر به ایجاد افکت های مد نظر خواهد بود:

A brush stroke in Photoshop with roundness controlled by pen tilt. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تغییرات متفاوت سایر گزینه ها


گزینه Minimum Roundness

اگر مقدار  گزینه  Minimum Roundness را  زیاد کنیم:

The Minimum Roundness option in the Shape Dynamics section of the Brushes panel in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

زیاد کردن مقدار Minimum Roundness

مشاهده می شود که تعداد بیشتری از دایره ها به صورت تخت نشان داده خواهند شد.

A brush stroke with roundness set to Fade in 5 steps and Minimum Roundness set to 25%. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تخت شدن بیشتر دایره ها


گزینه Roundness Jitter

پس از اینکه یکی از گزینه های دلخواه را بر حسب نیاز برای Control انتخاب کردیم و یا اینکه تصمیم به خاموش گذاشتن آن گرفتیم نوبت به گزینه ی Roundness Jitter خواهد رسید که به آن لغزنده ی Roundness نیز می گوییم، که با استفاده از آن می توان به راحتی میزان صافی و تختی دایره های Brush را به صورت دلخواه و رندوم تغییر داد.

The Roundness Jitter option in the Shape Dynamics section in Photoshop. Image © 2010 Photoshop Essentials.com

تنظیماتRoundnessJitter

در این اموزش اطلاعات کلی در مورد ابزار Shape Dynamics را فراگرفتیم.

آموزش های مرتبط


تبلیغات اینترنتی
دوره های آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
logo-samandehiمجوز نشر دیجیتال از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامیپرداخت آنلاین -  بانک ملتمعرفی بیاموز در شبکه سهپرداخت آنلاین - بانک اقتصاد نوینپرداخت آنلاین - بانک سامان